FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2023&Nacin=&Predmet=7015

Šifra učne enote    7015 2023

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B111 AGRIKULTURA IN OKOLJE 1 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 40
Ure - Seminarske vaje 10
Ure - Laboratorijske vaje 10
Ure - Terenske vaje 10
Ure - Samostojno delo študenta 80

Nosilci
doc. dr. GSELMAN ANASTAZIJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni pogojev.  
Vsebina
• Kmetijski pridelovalni prostor v SLO in v EU (primerjava strukture kmetijskih zemljišč v uporabi po zemljiških kategorijah). • Analiza meteoroloških parametrov v kmetijstvu - agrometeorologija: vplivi klimatskih dejavnikov na rast in razvoj rastlin s posebnim poudarkom na sestavi zraka, razumevanju vplivov sončnega sevanja, temperaturi (izotermija, inverzija, vertikalni temperaturni gradient), potrebi rastlin po toploti, negativnih vplivih temperature zraka na rastline, prognozi slane in minimalnih temperatur, metodah za zaščito rastlin pred pozebo, vlagi v zraku (megla in oblaki), vrstah in oblikah padavin, obrambi pred točo, izhlapevanju vode iz rastlin in tal (evapotranspiracija) ter energijski bilanci atmosfere in tal. • Predstavitev ARSO in Agrometeorološkega portala SLO (pridobivanje informacij in podatkov, izdelava modificiranega Walter-Gaussonovega klimadiagrama). • Gnojila in osnove prehrane rastlin (delitev in vrste gnojil, oblike hranil v gnojilih, reakcija tal, preskrbljenost tal s hranili, biološka vezava in krogotok hranil). • Obdelava tal (sistemi obdelave tal, analiza vplivov različnih načinov rabe tal na lastnosti tal (struktura, erozija, zaskorjenost,...)). • Seme in setev (širjenje semena, KE-zgradba semena, lastnosti semena, tehnološka/fiziološka zrelost, dormantnost semena, čistoča in vlaga semena, kalivost semena in energija kalitve, hektoliterska/absolutna masa semena, dodelava in obdelava semena, načini setve, setveni odmerki, gostota, globina in čas setve). • Kolobar in premena. • Ekologija plevelnih rastlinskih vrst (delitev, (absolutni in relativni plevel); lastnosti; škoda, ki jo povzroča plevel; uporabnost; razmnoževanje in širjenje; herbarij). • Pregled kmetijske in kmetijsko-okoljske zakonodaje (uredbe; SLO in EU).  
Temeljni literatura in viri
• Dadaček N. 2016. Osnove bilinogojstva. Križevci, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, 272 s. • Vukadinovuć V., Vukadinovuć V. 2011. Ishrana biljaka. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 442 s. • Komljenović I. 2010. Opšta proizvodnja biljaka. Univerzitet u Novom Sadu, 179 s. • Mihelič R. s sod. 2010. Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje. Ljubljana, MKGP, 182 s. • Dadaček N. 2009. Agroklimatologija. Križevci, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, 135 s. • Lešnik M., Ivančič A., Simončič A., Bavec F. 2007. Tehnika in ekologija zatiranja plevelov. Ljubljana, Kmečki glas, 243 s. • Mavi H.S. 2004. Agrometeorology – Principles and Applications of Climate Studies in Agriculture. London, Haworth Press, 447 s. • Šarić T. 1989. Atlas korova. IGKO Sarajevo, Svjetlost, 221 s.  
Cilji in kompetence
• Osnovno poznavanje značilnosti rastlinske pridelave, tako da bo mogoče razumeti vplive medsebojnih interakcij posameznih dejavnikov na rast in razvoj rastlin. • Razumevanje in vrednotenje vplivov mikroklime na pridelovalne sposobnosti kulturnih rastlin. • Razumevanje in vrednotenje krogotoka hranil v povezavi s prehrano rastlin (tla – hranila – rastlina). • Poznavanje in vrednotenje posameznih načinov obdelave tal, semena in setve ter kolobarjenja rastlinskih vrst v povezavi z lastnostmi tal.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: • Opisati kmetijski pridelovalni prostor v SLO in v EU (primerjava strukture kmetijskih zemljišč v uporabi po zemljiških kategorijah). • Analizirati klimatske dejavnike za potrebe izvedbe agrotehničnih del in analizirati vplive klimatskih dejavnikov na rast in razvoj rastlin. • Ovrednotiti sestavo zraka, sončno sevanje, temperaturo in energijsko bilanco atmosfere in tal ter vlago v zraku. • Našteti vrste in oblike padavin. • Ovrednotiti potrebe rastlin po toploti in negativen vplivi temperature zraka na rastline. • Prognozirati pojav slane in minimalnih temperatur zraka in tal. • Ovrednotiti različne metode za zaščito rastlin pred pozebo, metode obrambe pred točo. • Pridobiti informacije in podatke iz ARSO in Agrometeorološkega portala SLO. • Izdelati/izrisati modificiranega Walter-Gaussonovega klimadiagrama (ročno in s pomočjo programa Excel). • Našteti in opisati vrste gnojil in oblike hranil v gnojilih. Razložiti pojme gnojilo – hranilo. Razumeti potrebe rastlin po hranilih. Uporabiti pridobljena znanja pri izdelavi gnojilnih načrtov. Analizirati in vrednotiti krogotok hranil. • Oceniti različne načine obdelava tal in analizirati njihov vpliv na lastnosti tal. • Razumeti zgradbo in lastnosti semena. Ovrednotiti pomen čistoče in vlage, kalivost semena in energije kalitve. Našteti in uporabiti načine setve. Izračunati setvene odmerke in gostoto setve. Ovrednotiti pomen globine in čas setve. • Razumeti pomen vrstenja poljščin. Izdelati večletni kolobar. • Ekologija plevelnih rastlinskih vrst (delitev, (absolutni in relativni plevel); lastnosti; škoda, ki jo povzroča plevel; uporabnost; razmnoževanje in širjenje; herbarij). • Poznati kmetijsko in kmetijsko-okoljsko zakonodajo v SLO.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
 
Metode poučevanja in učenja
• Predavanja • Vaje (računske vaje, skupinsko in individualno delo/razprava, ogled protitočnih sistemov, ogled avtomatske meteorološke postaje, nabiranje plevelnih rastlinskih vrst in izdelava herbarija). Pri predavanjih in vajah uporabljamo učne pripomočke (ppt. drsnice, DVD, YouTube). Gradiva predavanj in vaj so dostopna v učnem okolju Moodle, kjer študentje lahko s pomočjo dodatnih nalog utrdijo in izboljšajo svoje znanje.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 60  
Vaje (kolokvij) 10  
Seminarsko delo 30  
Opombe
• pisni izpit (zajema snov iz prej podanih vsebin predavanj in vaj). 60 % • ustni kolokvij (izdelan herbarij in prepoznavanje rastlin) 10 % • seminarsko delo 30 %  
[EOP]