FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2023&Nacin=&Predmet=7071

Šifra učne enote    7071 2023

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B002 AGRONOMIJA - OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN POLJŠČINE 1 Poletni
1 B003 BIOSISTEMSKO INŽENIRSTVO 2 Poletni
1 B004 EKOLOŠKO KMETIJSTVO 1 Poletni
1 B006 ŽIVINOREJA 1 Poletni
1 B107 AGRARNA EKONOMIKA IN RAZVOJ PODEŽELJA 2 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 35
Ure - Laboratorijske vaje 25
Ure - Terenske vaje 10
Ure - Samostojno delo študenta 80

Nosilci
red. prof. dr. KRAMBERGER BRANKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni pogojev.  
Vsebina
Kmetijski pridelovalni prostor • kmetijske površine • agrobiotop, agrobiocenoza, agroekosistem; Klimatske razmere, njihove spremembe in kmetijske rastline Osnove gnojenja • rastlinska hranila, hranila v tleh, gnojila • okolju sprejemljiva raba gnojil • svetovanje gnojenja na osnovi analiz tal • zakonodaja in gnojenje • ozelenitve tal in podorine; kompostiranje • vezava dušika iz zraka Njivski kolobar Pleveli  
Temeljni literatura in viri
Chen, M. et al., 2011. The composting process. http://www.cals.uidaho. edu/edComm/pdf/ CIS/CIS1179. pdf Mihelič, R., in sod. 2010. Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje. MKGP, Ljubljana. Mavi, H.S., Tupper, G.J. 2004. Agrometeorology. Principles and applications of climate studies in agriculture. Food Products Press, New York, London, Oxford. Kramberger, B., 2003. Ozelenitev tal v kmetijstvu. Fakulteta za kmetijstvo, Maribor. Lockhart, J. A. R., 1988. Introduction to Crop Husbandry, Pergamon Press, Oxford. Zapiski predavanj  
Cilji in kompetence
Cilji predmeta so študente seznaniti s/z: • Meteorološkimi pojavi in njihovimi vplivi na kmetijstvo. • Krogotokom rastlinskih hranil in gnojili ter njihovim delovanjem. • Zakonodajo, povezano z gnojenjem. • Najpomembnejšimi plevelnimi rastlinskimi vrstami in njihovimi vplivi na gojene rastline • Osnovnimi načeli vrstenja pridelovanja kmetijskih rastlin Kompetence študenta so opredeljene z absolviranimi vsebinami predmeta.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študentje zmožni: • Analizirati dane klimatske dejavnike in predvideti njihov vpliv na kmetijske rastline • Načrtovati gnojenje kmetijskih rastlin • Oceniti potrebe po uporabi različnih pristopov pri zatiranju plevela • Razumeti pomen različnih njivskih in vrtnih kolobarjev pridelovanja rastlin  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, praktične vaje v laboratoriju in kolekcijskem polju, vaje na travinju in njivah. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 70  
Ustni izpit 30  
Opombe
Naloga (zbirka plevelnih rastlin in njihovo poznavanje) 30 % Pisni izpit 70 %  
[EOP]