FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 BIOLOŠKE OSNOVE ŽIVINOREJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=7078

Šifra učne enote    7078 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B006 ŽIVINOREJA 2 Zimski

ECTS točke 7

Ure - Predavanja 45
Ure - Laboratorijske vaje 35
Ure - Samostojno delo študenta 95

Nosilci
izr. prof. dr. PREVOLNIK POVŠE MAJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
 Osnovna znanja iz kemije. 
Vsebina
- Osnovni kemični procesi v celici - Celične organele - Osnovna pravila presnove - Delovanje encimov - Reakcije, pri katerih se sprošča energija - Celična delitev (mitoza in mejoza) - Osnove dedovanja - Kromosomi in položaj centromere - Spremembe v strukturi in številu kromosomov - Mutacije in posledice pri domačih živalih - Letalne in semiletalne napake pri domačih živalih - Sinteza proteinov - Etika in genetski inženiring (kloniranje domačih živali, biotehnologija in domače živali)  
Temeljni literatura in viri
• Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., Starr C. Essential Cell Biology, 3rd Edition, Garland Science, Taylor & Francis group, 2010. • Boyer R. Temelji biokemije. Študentska založba Ljubljana. 2005. • Cooper G.M., Hausmann R.E. The cell: A molecular Approach, 3rd Edition. ASM Press, USA. • Hennig W. Genetik. Springer, 1998. • Clark A. J. Animal Breeding technology for the 21st century. Harwood academic publishers,1998. • Gartner L. P. in J. L. Hiatt. Color atlas of histology. Lippincott Williams & Wilkins, 1994. • Biology Concepts and Applications. Wadsworth Publishing Company, 1994. • Najnovejši članki. - New papers.  
Cilji in kompetence
Poznavanje celičnih organel in osnovnih mehanizmov delovanja evkariotske celice, poznavanje sinteze beljakovin ter osnovnih principov genetike in dedovanja, seznanitev z prirojenimi napakami pri domačih živalih. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Študent pridobi osnovna znanja s področja biologije delovanja živalske celice, dednine in napak, ki so posledica mutacij in so lahko smrtne ali pa poškodbe niso smrtne. Študent pridobi znanja tudi s področja sinteze proteinov, kot tudi etičnih vprašanj, ki so porajajo z uporabo genskega inženiringa v živinoreji. 
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ti vključujejo poznavanje bioloških osnov dedovanja celice, dedovanja in prepoznavanje genetskih napak pri domačih živalih. Študent pridobi strokovna in povezljiva znanja ter metodološke kompetence. 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja in vaje z ustnimi predstavitvami, uporaba modernih orodij za predstavljanje. V poučevanju bomo uporabili princip PBL reševanja problemov s študijem.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni ali ustni izpit 70  
Kolokvij 30  
Opombe
30 % Kolokvij 70 % Izpit  
[EOP]