FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 BIOMETRIJA IN POPULACIJSKA GENETIKA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=7081

Šifra učne enote    7081 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B006 ŽIVINOREJA 2 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 40
Ure - Laboratorijske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 80

Nosilci
izr. prof. dr. PREVOLNIK POVŠE MAJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
 Osnovna znanja iz matematike, statistike in biologije celice. Poznavanje reje domačih živali. 
Vsebina
Vsebina: Biometrija: - praktična priprava podatkov za obdelavo, - statistika, porazdelitve, teorija testa, metode najmanjših kvadratov, regresija, korelacija, analiza variance s fiksnimi in slučajnimi vplivi. Populacijska genetika: - frekvenca genov in ocena, - Hardy-Weinbergovo ravnotežje, - mutacije, - selekcija, - drift, - inbreeding, - dedovanje. 
Temeljni literatura in viri
Izbrana poglavja iz: • Falconer D.S. in Mackay T.F.C. Introduction to quantitative genetics. Pearson Prentice Hall, 1996 • Lynch M. in Walsh B. Genetics and analysis of quantitative traits. Sinauer Associates, Inc. Publishers, USA, 1998 • Cameron N.D. Selection indicies and prediction of genetic merit in animal breeding. CAB International, 2006 • Kaps M. in Lamberson W. Biostatistics for animal science. CABI Publishing, 2004  
Cilji in kompetence
Študentje poznajo in razumejo osnove poskusov, izračune in interpretacijo statističnih podatkov iz biološkega področja in se seznanijo z osnovami populacijske genetike. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanja s področja biometrije in osnov populacijske genetike povezovati in nadgraditi z z razumevanjem problematike pri reševanju primerov iz prakse.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ti vključujejo poznavanje zakonitosti dedovanja in lastnosti, njihovo fenotipsko izraženost, merljivost in testiranje s poznavanjem metod in različnih testov. 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, vaje s ustnimi predstavitvami, uporaba modernih orodij za prezentacijo. V poučevanju bomo uporabili princip PBL reševanja problemov s študijem  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Kolokvij 30  
Ustni izpit 70  
Opombe
Kolokvij – ustni 30% Izpit – ustni 70%  
[EOP]