FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 BIOMETRIJA IN POPULACIJSKA GENETIKA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=7081

Šifra učne enote    7081 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B006 ŽIVINOREJA 2 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 40
Ure - Laboratorijske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 80

Nosilci
izr. prof. dr. PREVOLNIK POVŠE MAJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
 Osnovna znanja iz matematike, statistike in biologije celice. Poznavanje reje domačih živali. 
Vsebina
Vsebina: Biometrija: - praktična priprava podatkov za obdelavo, - statistika, porazdelitve, teorija testa, metode najmanjših kvadratov, regresija, korelacija, analiza variance s fiksnimi in slučajnimi vplivi. Populacijska genetika: - frekvenca genov in ocena, - Hardy-Weinbergovo ravnotežje, - mutacije, - selekcija, - drift, - inbreeding, - dedovanje. 
Temeljni literatura in viri
Izbrana poglavja iz: • Falconer D.S. in Mackay T.F.C. Introduction to quantitative genetics. Pearson Prentice Hall, 1996 • Lynch M. in Walsh B. Genetics and analysis of quantitative traits. Sinauer Associates, Inc. Publishers, USA, 1998 • Cameron N.D. Selection indicies and prediction of genetic merit in animal breeding. CAB International, 2006 • Kaps M. in Lamberson W. Biostatistics for animal science. CABI Publishing, 2004  
Cilji
Študentje poznajo in razumejo osnove poskusov, izračune in interpretacijo statističnih podatkov iz biološkega področja in se seznanijo z osnovami populacijske genetike. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanja s področja biometrije in osnov populacijske genetike povezovati in nadgraditi z z razumevanjem problematike pri reševanju primerov iz prakse.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ti vključujejo poznavanje zakonitosti dedovanja in lastnosti, njihovo fenotipsko izraženost, merljivost in testiranje s poznavanjem metod in različnih testov. 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, vaje s ustnimi predstavitvami, uporaba modernih orodij za prezentacijo. V poučevanju bomo uporabili princip PBL reševanja problemov s študijem  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Kolokvij 30  
Ustni izpit 70  
Opombe
Kolokvij – ustni 30% Izpit – ustni 70%  
[EOP]