FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 TRAVNIŠTVO 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2023&Nacin=&Predmet=7084

Šifra učne enote    7084 2023

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B002 AGRONOMIJA - OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN POLJŠČINE 2 Poletni
1 B004 EKOLOŠKO KMETIJSTVO 2 Poletni
1 B006 ŽIVINOREJA 2 Poletni
1 B107 AGRARNA EKONOMIKA IN RAZVOJ PODEŽELJA 2 Poletni

ECTS točke 4

Ure - Predavanja 30
Ure - Laboratorijske vaje 15
Ure - Terenske vaje 5
Ure - Samostojno delo študenta 50

Nosilci
doc. dr. GSELMAN ANASTAZIJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni pogojev.  
Vsebina
• Definicija in delitev travinja (strokovna terminologija in klasifikacija). • Razširjenost travinja v SLO in EU. • Večnamenska vloga travinja v krajinskem prostoru. • Rastline travne ruše (trave, travniške metuljnice in druge zelnate rastline travne ruše). • Travniške združbe rastlin. • Vpliv okoljskih dejavnikov na razvoj traviščnih združb. • Ritem rasti in razvoja ruše skozi rastno dobo. • Biotska pestrost na travinju (botanične analize, konkurenčnost in zaporednost). • Gospodarjenje na travinju za ohranjanje avtohtonih travniških rastlin (vpliv košnje, paše, gnojenja, ...).  
Temeljni literatura in viri
Gibson D.J. 2011. Grasses and Grassland Ecology, Oxford University Press: 305 s. Chapman G.P. 1998. The biology of Grasses. CAB, Wallingford: 273 s. Kramberger B. 1995. Pridelovanje krme. UM, FKBV: 200 s. Seliškar A., Wraber T. 1986. Travniške rastline na Slovenskem. Prešernova družba: 229 s.  
Cilji in kompetence
• Osnovno poznavanje klasifikacije tipov travinj v Sloveniji in presojanje njihove primernosti za kmetijsko rabo. • Osnovno poznavanje vloge in pomena travinja kot pomembnega dela kulturne krajine. • Poznavanje in razumevanje multifunkcionalne vloge travinja v sodobnem času. • Poznavanje sestave travne ruše v odvisnosti od dejavnikov okolja. • Kritično ocenjevanje in analiziranje načinov gospodarjenja s travinjem na proizvodno zmogljivost.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: • Definirati in našteti vrste travinj. • Razložiti strokovne terminolološke izraze. • Ovrednotiti razširjenost travinja in vrste travinj v SLO in ga primerjati s površinami v EU. • Razumeti večnamensko vlogo travinja v krajinskem prostoru. • Razvrstiti in opisati rastline travne ruše (trave, travniške metuljnice in druge zelnate rastline travne ruše). • Našteti in opisati najpogostejše travniške združbe rastlin. • Prepoznati in kritično ovrednotiti vplive okoljskih dejavnikov na razvoj traviščnih združb. • Opisati ritem rasti in razvoja ruše skozi rastno dobo. • Vrednotiti in kritično oceniti biotsko pestrost na travinju s pomočjo botaničnih analiz travne ruše. • Prepoznati in razumeti konkurenčnost in zaporednost med rastlinskimi vrstami. • Razložiti in opisati vplive načinov rabe travne ruše na ohranjanje avtohtonih travniških rastlin.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
 
Metode poučevanja in učenja
• Predavanja • Vaje (skupinsko in individualno delo/razprava, ogled različnih tipov travinja, predstavitev negativnih ali pozitivnih učinkov tehnologij rabe travne ruš na naravna ravnotežja in na okolje, prepoznavanje rastlin na terenu in ureditev herbarija (trave in travniške metuljnice)). Pri predavanjih in vajah uporabljamo učne pripomočke (ppt. drsnice, DVD, YouTube). Gradiva predavanj in vaj so dostopna v učnem okolju Moodle, kjer študentje lahko s pomočjo dodatnih nalog utrdijo in izboljšajo svoje znanje.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Ustni izpit 25  
Pisni izpit 70  
Sodelovanje pri predavanjih in vajah 5  
Opombe
• pisni izpit (zajema snov iz prej podanih vsebin predavanj in vaj). 70 % • ustni izpit 25 % • sodelovanje na vajah in predavanjih (sprotno preverjanje znanja s kvizi v okolju Moodle, Mentimeter, Level up!) 5 %  
[EOP]