FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 PRIDELOVANJE KRME IN PAšNIšTVO 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2023&Nacin=&Predmet=7085

Šifra učne enote    7085 2023

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B006 ŽIVINOREJA 2 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 35
Ure - Laboratorijske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 85

Nosilci
red. prof. dr. KRAMBERGER BRANKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni posebnih pogojev.  
Vsebina
• značilnosti pridelovanja krme v Sloveniji in Evropi • seme in mešanice za setev • setev, obnova ruše • kontrola plevela • gnojenje • načini in sistemi paše • košnja in krmljenje s svežo krmo • krmni dosevki in krmne poljščine. • osnove konzerviranja krme  
Temeljni literatura in viri
• Frame, J., Laidlaw, A.S., 2011. Improved Grassland management. The Crowood Press, UK • Wilkinson, J. M. 2005. Silage. Chalcombe Publications. United Kingdom. • Kramberger, B. Krmni dosevki. 1999. Fakulteta za kmetijstvo, Maribor • Zapiski predavanj  
Cilji in kompetence
Cilji predmeta so študente seznaniti s/z: • Značilnostmi pridelovanja voluminozne krme v Sloveniji in Evropi • Metodologijo sestavljanja mešanic semena za setev • Postopki obnove in zasnove ruše ter setve • Tehnologijami gnojenja in načinov izkoriščanja ruše (paša, košnja) • Osnovami konzerviranja krme Kompetence študenta so opredeljene z absolviranimi vsebinami predmeta.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Po uspešno opravljenem izpitu naj bi študentje bili zmožni: • Sestaviti ustrezno mešanico za setev glede na rastne pogoje • Zasnovati trajno rušo in pridelavo rastlin za voluminozno krmo v njivskem kolobarju • Samostojno načrtovati gnojena pri pridelavi voluminozne krme • Organizirati pašo živali glede na dane pedoklimatske razmere in značilnosti kmetije. • Pridelati kakovostno mrvo in silažo.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, praktične vaje v laboratoriju in kolekcijskem polju, vaje na kmetiji. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 70  
Ustni izpit 30  
Opombe
• Pisni izpit 70 % • Ustno izpraševanje 30 %  
[EOP]