FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 REJA DOMAčIH žIVALI II 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=7088

Šifra učne enote    7088 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B006 ŽIVINOREJA 2 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 40
Ure - Laboratorijske vaje 20
Ure - Terenske vaje 10
Ure - Samostojno delo študenta 80

Nosilci
red. prof. dr. ŠKORJANC DEJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Opravljen izpit iz Bioloških osnov v živinoreji in Reje domačih živali I. 
Vsebina
Osnove populacijske genetike Dedovanje barve dlake in drugih lastnosti Eksterier Reprodukcija Prilagoditev in odpornost na bolezni Rastnost in meso Mleko Volna Jajca Test in ocena proizvodnosti pri domačih živalih Ocena lastnosti in plemenske vrednosti Podatkovno vrednotenje Moderni molekularno biološki inženiring  
Temeljni literatura in viri
Izbrana poglavja iz: • Kraeuslich in sod. Tier zu echtung slehre. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1994 • Amelioration genetique des animaux d'elevage. Foucher, 1991 • Lawrence T.L.J. in Fowler V.R. Growth of farm animals. CABI Publishing, 2002  
Cilji in kompetence
Pri predmetu študent pridobi znanja s področja genetskih in okoliških dejavnikov na posamezne lastnosti (meso, mleko, jajca, volna), njihovo dedovanje in izoboljšanje proizvodnih lastnosti s pomočjo selekcije domačih živali. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
S pridobljenim znanjem študent razume razloge za izvajanje selekcije, način dedovanja gospodarsko pomembnih lastnosti domačih živali ter načine in postopke izvajanja selekcije. 
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ti vključujejo teoretična in strokovna znanja. 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, vaje z ustnimi predstavitvami, uporaba modernih orodij za prezentacijo. V poučevanju bomo uporabili princip PBL reševanja problemov s študijem.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Ustni izpit 70  
Kolokvij 30  
Opombe
Kolokvij – ustni 30% Izpit – ustni 70%  
[EOP]