FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 PRAŠIČEREJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=7097

Šifra učne enote    7097 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B006 ŽIVINOREJA 3 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 40
Ure - Laboratorijske vaje 20
Ure - Terenske vaje 10
Ure - Samostojno delo študenta 55

Nosilci
red. prof. dr. ŠKORJANC DEJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Znanje iz Bioloških osnov v živinoreji in Reje domačih živali I in II. 
Vsebina
Divji prašič – prednik domačega prašiča. Anatomske značilnosti. Telesne mere. Vpliv visokih T na reprodukcijske in fiziološke lastnosti prašičev. Fizikalni zakoni regulacije toplote pri prašičih. Toplotna bilanca. Tehnološki parametri za načrtovanje reje. Selekcija in križanja. Obnašanje prašičev. Test merjascev in selekcija pri mladicah. Reprodukcija pri prašičih. Merila velikosti gnezda in plodnosti. Raba merjascev. Raba svinj. Proizvodne in neproizvodne faze. Laktacija. Tekači (7 – 25 kg telesne mase). Pitovne in rastne lastnosti (25 kg – 60 kg, 60 kg – 100 kg, 100 kg –120 kg). Primerjava prenatalne in postnatalne rasti. Sestava trupa (telesni deli in tkiva). Znaki nekaterih bolezni prašičev. Kriteriji dobrega počutja prašičev - protokol  
Temeljni literatura in viri
• Hollis G. R. Growth of the pig. CAB Publishing, 1993. • Rothcschild M. F. in A. Ruvinsky. The genetics of the pig. CAB Publishing, 1998. • Kyriazakis I. A quantitative biology of the pig. CAB Publishing, 1999. • Varley M. A. in J. Wiseman. The weaner pig. Nutrition and management. CAB Publishing, 2001 • Varley M. A. The neonatal pig. Development and survival. CAB Publishing, 1995. • Hoeges J. L. Ferkel und Sauen. Ulmer, 1990. • Šalehar in sodelavci. Prašičereja. ZKG, 1995. • Šegula B. Bolezni prašičev. ZKG, 1998. • Welfare quality® assessment protocol for pigs. Science ans society improving animal welfare. NEN, 2009  
Cilji in kompetence
Študent pridobi obširno znanje o domačem prašiču, ki mu omogočajo obvladovanje tehnologije reprodukcije, reje prašičev, selekcije moških in ženskih živali, odbire, načrtovanja in vodenja reje, pitovnih in rastnih lastnosti, osnov obnašanja prašičev in najbolj tipične bolezenske znake. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje s področja telesnih značilnosti in potreb živali uskladiti s tehnologijo reje za dosego dobrega počutja in živalim primerne ter prijazne reje z maksimalnimi gospodarskim učinkom. 
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ti vključujejo poznavanje vseh potrebnih tehnoloških, okoljskih in bioloških parametrov za uspešno rejo prašičev. Študent pridobi teoretične in praktične kompetence za uspešno delo. 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, vaje s ustnimi predstavitvami, uporaba modernih orodij za prezentacijo. V poučevanju bomo uporabili princip PBL reševanja problemov s študijem. Vaje v hlevu z živimi živalmi. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Ustni izpit 70  
Kolokvij 30  
Opombe
Kolokvij – pisni 30% Izpit – ustni 70%  
[EOP]