FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 ČEBELJI PRIDELKI IN TRŽENJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=7107

Šifra učne enote    7107 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B002 AGRONOMIJA - OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN POLJŠČINE 3 Poletni
1 B003 BIOSISTEMSKO INŽENIRSTVO 2 Poletni
1 B004 EKOLOŠKO KMETIJSTVO 3 Poletni
1 B005 VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO 1 Poletni
1 B005 VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO 2 Poletni
1 B006 ŽIVINOREJA 3 Poletni
1 B007 MANAGEMENT V AGROŽIVILSTVU IN RAZVOJ PODEŽELJA 3 Poletni
1 B111 AGRIKULTURA IN OKOLJE 3 Poletni

ECTS točke 4

Ure - Predavanja 30
Ure - Laboratorijske vaje 20
Ure - Samostojno delo študenta 50

Nosilci
red. prof. dr. GREGORC ALEŠ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
V program se vključijo slušatelji s pridobljenimi znanji s področja bioloških osnov, poznavanje zgradbe in delovanja organizmov domačih živali, poznavanje osnov s področja okolja in zaključen program Čebelarstvo I. Študent, ki opravi vse študijske obveznosti, predavanja in vaje; opravi seminarsko nalogo iz vaj oz. preverjanje znanja s tematike iz vaj lahko pristopi k opravljanju izpita. 
Vsebina
Pridobivanje posameznih čebeljih pridelkov (med, cvetni prah, matični mleček, propolis, vosek), naravni pogoji medenja, zagotavljanje kvalitete na nivoju pridelave, predelave, shranjevanja, prodaji; pogoji kvalitete (higiena pri pridelavi, v panju, osebna higiena, ureditev prostorov, uporaba terapevtskih sredstev in zaostanki le-teh v pridelkih), dobra čebelarska praksa, točenje (vrste in ustreznost točil, prostor), ugotavljanje zrelosti (lastnosti, vlaga, pravilniki), utekočinjanje medu (način, temperatura, kristalizacija), skladiščenje (poreklo, pogoji), o analizi medu (ocena, vzorčenje, organoleptična ocena, analiza cvetnega prahu, melisopalinologija), ugotavljanje kvalitete, embaliranje, deklaracija (vrsta, poreklo), postopki pridobivanja cvetnega prahu, pogoji shranjevanja (sušenje, zamrzovanje, konzerviranje), poraba in razmere na trgu; pridelava, predelava, uporaba matičnega mlečka (fermentiranje, pokvarljivost), pomen voska v panju in izven panja, antibakterijske lastnosti, pomen uporabe pridelkov v zdravstvu (strup) pregled zakonodaje in drugih aktov s področje kvalitete pridelkov, ter razmere na trgu (ponudba, povpraševanje). Trženje v čebelarstvu: čebelji pridelki, plemenski material.  
Temeljni literatura in viri
• ZDEŠAR, Pavel. 2011. Slovensko čebelarstvo v tretje tisočletje 2. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, 2011. 512 str. • Gregorc A. Medonosna čebela in osnove čebelarjenja, Univerza v Ljubljani 2002. • Krell R. Value-added products from beekeeping. FAO Agricultural services bulletin No. 124; Rome, 1996. • Graham J.M. The hive and the honey bee. Dadant and sons, Hamilton, IL., 1992. • Donadieu Y. Royal jelly. Maloine S.A. (ed), Paris 1983. • Donadieu Y. Propolis. Maloine S.A. (ed), Paris 1983. • Donadieu Y. Pollen. Maloine S.A. (ed), Paris 1983. • Donadieu Y. Honey. Maloine S.A. (ed), Paris 1983. • Tekoča periodika: • Slovenski čebelar, • American Bee Journal, • Apidologie, • Journal of Apicultural Research, • Bee World.  
Cilji in kompetence
Slušatelje seznaniti z pogoji in metodami pridelave čebeljih pridelkov, predstaviti karakteristike kakovosti, ter možnosti predelave in zviševanje tržne vrednosti produktov. Poudarek bo tudi na predstavitvi problematike zagotavljanja higienskih in veterinarsko sanitarnih pogojev pri pridelavi neoporečnih pridelkov, ter seznanjanje z normativno ureditvijo. Cilj programa je tudi spodbujati nove pobude pri trženju čebeljih pridelkov in uvajati različne oblike prodaje.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Teoretična in praktična znanja o pridobivanju in lastnostih čebeljih pridelkov, osvojena znanja o higienskih standardih in normativni ureditvi. Razumevanje fizioloških osnov čebelje družine in organskih sistemov čebele pri nastanku pridelkov ter razumevanje razvoja tržno zanimivih pridelkov. Razvijati nove pristope pri trženju čebeljih pridelkov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Pridobiti izkušnje o pridelavi čebeljih pridelkov v praksi in spremljanje kvalitete pridelkov na terenu, ter pridobiti znanja in izkušnje o trženju čebeljih pridelkov.  
Metode poučevanja in učenja
Pri predavanjih in vajah uporabljamo učne pripomočke; računalniške prezentacije, DVD. Predavanja potekajo v predavalnici oz. v kabinetih ali v obliki konzultacij individualno; študenti s pomočjo zapiskov s predavanj in literature utrjujejo znanja. Pripravijo semniarske naloge iz posameznih tem. Uporabljajo se pripravljeni preparati in vzorci materiala. Vaje potekajo v skupinah tudi s poskusnimi čebeljimi družinami. Demonstraciji sledi praktično individualno delo študentov s čebeljimi družinami in v laboratoriju. Predavanja in vaje dopolnjujejo terenske vaje z demonstracijo pridelave čebeljih pridelkov, higiene, ureditve čebelarskega obrata, ekonomike in trženja na področju čebelarstva.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni in/ali ustni izpit 50  
Seminarska naloga 20  
Preverjanje znanja 30  
Opombe
30% Preverjanje znanja (praktični del) 20% Seminar 50% ustni izpit  
[EOP]