FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 REJA DROBNICE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=7110

Šifra učne enote    7110 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B002 AGRONOMIJA - OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN POLJŠČINE 3 Zimski
1 B003 BIOSISTEMSKO INŽENIRSTVO 2 Zimski
1 B004 EKOLOŠKO KMETIJSTVO 3 Zimski
1 B005 VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO 3 Zimski
1 B006 ŽIVINOREJA 3 Zimski
1 B007 MANAGEMENT V AGROŽIVILSTVU IN RAZVOJ PODEŽELJA 2 Zimski
1 B111 AGRIKULTURA IN OKOLJE 3 Zimski

ECTS točke 4

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 20
Ure - Samostojno delo študenta 50

Nosilci
izr. prof. dr. SKOK JANKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Vsebina
Predstavimo genetski in fenotipski razovoj drobnice, za zrejo pomembne lastnosti ovac, koz, lam in alpak ter ocenjevanje genetskega napredka pri teh vrstah. Opišemo avtohtone in svetovne pasme ovac in koz, sisteme vzreje, načela odbire za poligene lastnosti ter indeksno selekcijo. Nadrobno opišemo praktične metode odbire z ozirom na rast, prirejo volne in plodnost. 
Temeljni literatura in viri
• Skupina avtorjev. 1996. Reja drobnice. Kmečki glas, Ljubljana. • Ronald B. Parker, Garrison Keillor: The sheep book: a handbook for the modern shepherd, Swallow Press/Ohio University Press, 2001 • Jane Court, Sue Hides, John Webb-Ware: Sheep Farming for Meat and Wool, CISRO Publishing, 2010  
Cilji in kompetence
Doseči razumevanje specifičnosti reje drobnice in njene prireje mesa in mleka ob uporabi selekcijskih metod. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje ter samostojno povezovanje informacij s področja individualne selekcije in populacijske genetike, zreje in prireje.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Sposobnost splošnega vodenja prehrane vseh domačih živali in vljučevanje prehrane med druge obratoslovne dejavnike. 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja v predavalnici ob uporabi najsodobnejših tehničnih pripomočkov (prenosni računalnik, LCD projektor, internetna povezava…) Vaje: vaje v laboratoriju. Terenske vaje na UKC Pohorski dvor. Terenske vaje na bližnjih živinorejskih kmetijah in obratih.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Ustni izpit 100  
Opombe
Ustno izpraševanje. 100  
[EOP]