FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 OSKRBA TRAVINJA NA EKOLOŠKI KMETIJI 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2023&Nacin=&Predmet=7152

Šifra učne enote    7152 2023

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B004 EKOLOŠKO KMETIJSTVO 3 Poletni

ECTS točke 3

Ure - Predavanja 25
Ure - Laboratorijske vaje 10
Ure - Terenske vaje 5
Ure - Samostojno delo študenta 35

Nosilci
red. prof. dr. KRAMBERGER BRANKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni pogojev.  
Vsebina
• Prednosti ekološkega gospodarjenja na travinju, • ekološko gospodarje na travinju v Sloveniji in Evropi, • seme in mešanice za setev v – ekološki oskrbi travinja, • ohranjevalne semenske mešanice • krogotok rastlinskih hranil na ekološkem travinju • gnojila in gnojenje, • kontrola neželenih rastlin v ruši pri ekološkem kmetovanju, • zasnova, raba travinja in konzerviranje krme v ekološki pridelavi.  
Temeljni literatura in viri
Wachendorf, M., Backets, G., Doring, T., Finckh, M., von Fragstein und Niemsdorf, P., Jorgensen, R.G., Saucke, H., 2019. Ekološko kmetijstvo 1. del. Poljščine, zelenjadnice in travinje. ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 194 str., (vsebine iz travinja). LUKAČ, Branko (ur.). 2016. Ohranjevalne semenske mešanice, (Prikazi in informacije, 288). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije. http://www.kis.si/f/docs/Prikazi_in_informacije/PI_288 _OHRANJEVALNE _SEMENSKE_MESANICE.pdf. [COBISS.SI-ID 4969064] Youne, D. 2012 in novejše izdaje. Grassland management for organic farmers. The Crowood Press. Leavy, E., Clavin D. Forage production in organic farming. file:///C:/Users/Dekanat/AppData/Local/ Microsoft/Windows/INetCache/IE/D35MFIX0/3-Forage-production-in-organic-farming.pdf. Accesed 28. 6. 2019.  
Cilji in kompetence
Cilji predmeta so študente seznaniti s/z: • prednostmi in značilnostmi ekološkega gospodarjenja na travinju, • posebnostmi mešanic semena za obnovo ekološkega travinja, • značilnostmi krogotoka hranil in gnojenja v ekološki pridelavi, • pojavnostjo in vsebinskim pomenom neželenih rastlin na ekološkem travinju, • najprimernejšimi načini obnove ruše in njene rabe v ekološki pridelavi, • poznavanjem sprejemljivih načinov konzerviranja krme. Kompetence študenta so opredeljene z absolviranimi vsebinami predmeta.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Po uspešno opravljenem izpitu naj bi študentje bili zmožni: • poznati ekološko gospodarjenje na travinju, • sestavljati in uporabljati mešanice semena za obnovo ruše v ekološki pridelavi, • načrtovati gnojenja pri gospodarjenju na ekološkem travinju, • prepoznati vloge posameznih rastlinskih vrst v ruši, • izbrati najprimernejše načine obnove ruše in načrtovati rabo ruše, • prepoznati in načrtovati ekološko primerne načine konzerviranja krme.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, praktične vaje v laboratoriju in vaje na ekološkem travinju. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 70  
Ustni izpit 30  
Opombe
• pisni izpit 70 % • ustno izpraševanje 30 %  
[EOP]