FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 MEDONOSNA ČEBELA IN OSNOVE ČEBELARJENJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=7271

Šifra učne enote    7271 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B002 AGRONOMIJA - OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN POLJŠČINE 3 Zimski
1 B003 BIOSISTEMSKO INŽENIRSTVO 2 Zimski
1 B004 EKOLOŠKO KMETIJSTVO 3 Zimski
1 B005 VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO 3 Zimski
1 B006 ŽIVINOREJA 3 Zimski
1 B007 MANAGEMENT V AGROŽIVILSTVU IN RAZVOJ PODEŽELJA 2 Zimski
1 B111 AGRIKULTURA IN OKOLJE 3 Zimski

ECTS točke 4

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 20
Ure - Samostojno delo študenta 50

Nosilci
red. prof. dr. GREGORC ALEŠ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pridobljena znanja s področja bioloških osnov, poznavanje zgradbe in delovanja organizmov domačih živali, poznavanje osnov s področja okolja.  
Vsebina
V posameznih sklopih bo obravnavana sistematika medonosne čebele in predstavitev čebeljih ras, zgradba in delovanje organskih sistemov čebele, razmnoževanje, razvoj čebele, funkcija različnih kast in življenje posamezne čebele in socialno življenje čebel. Predstavljen bo letni razvojni ciklus družine in značilnosti posameznih razvojnih obdobij, prehrana čebel. Nepravilnosti v razvoju družine, ter infektivni in neinfektivni dejavniki; bolezni, škodljivci in zastrupitve čebel. Higiena v čebelarstvu. Zgodovinski pregled čebelarjenja, razvoj panja, sodobna tehnologija čebelarjenja, prevozni čebelnjaki, pribor in oprema.  
Temeljni literatura in viri
• ZDEŠAR, Pavel, GREGORI, Janez, GRAD, Janez, GREGORC, Aleš, KRALJ, Jasna, BOŽIČ, Janko, AUGUŠTIN, Vladimir, ŠIVIC, Franc, MIHELIČ, Janez., 2008. Slovensko čebelarstvo v tretje tisočletje 1. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije. • SAMMATARO, Diana (ur.), YODER, Jay (ur.). Honey bee colony health: challenges and sustainable solutions, (Contemporary topics in entomology series). Boca Raton, FL: CRC Press, 2012. • Gregorc A. Medonosna čebela in osnove čebelarjenja, Univerza v Ljubljani 2002. • Gregorc A. Vzreja čebeljih matic (Apis mellifera carnica), Čebelarska zveza Zgornje Gorenjske 2005. • Graham J.M. The hive and the honey bee. Dadant and sons, Hamilton, IL., 1992. • Ruttner F. Biogeography and taxonomy of honeybees. Springer – Verlag, London 1988. • Ruttner F. Queen rearing. Apimondia monographs, Bucharest, 1983. • Rihar J. Čebelarjenje v nakladnem panju. 5. dopolnjena izd.Ljubljana, Pansan, 2003 • Dade H.A. Anatomy and dissection of the honeybee. IBRA, 1985. Tekoča periodika: • Slovenski čebelar, • American Bee Journal, • Apidologie, • Journal of Apicultural Research, • Bee World.  
Cilji in kompetence
Slušatelji pridobijo znanja s področja osnov sistematike in biologije medonosne čebele in organizacije in delovanje čebelje družine, ter predstaviti nefiziološka stanja čebelje družine. Cilj programa je slušateljem predstaviti čebelarjenje kot kmetijsko dejavnost in jim prikazati tehnološke probleme, predstaviti zakonodajo ter vzpodbujati možnosti razvoja novih pristopov na področju tehnologije čebelarjenja v povezavi s kmetijstvom 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
pridobljena znanja o zgradbi, delovanju, razvoju žuželk in njihove vloge v naravi in o pomenu za kmetijstvo. Znanja s področja čebel in čebelarstva in čebeljih pridelkov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
slušatelji pridobijo sposobnosti prepoznavanja in določanja fiziološkega stanja posamezne čebele in čebelje družine, sposobnosti pregleda in poseganja v čebeljo družino in prepoznavanja lastnosti čebeljih pridelkov. Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti in pridobivanje osnovnih raziskovalnih znanj na področju čebelarstva, za vzrejno dejavnost opraševanje v poljedelstvu.  
Metode poučevanja in učenja
Poučevanje poteka v obliki predavanj, demonstracij, seminarjev, praktičnih vaj, vključevanje v čebelarsko prakso (udeležba na posvetovanjih), mentorstvo in vključevanje v projektno delo. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 40  
Seminar 60  
Opombe
60% - seminarske naloge in projekti 40% - pisni izpit  
[EOP]