FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 METODOLOGIJA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2023&Nacin=&Predmet=8001

Šifra učne enote    8001 2023

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B200 KMETIJSTVO 1 Zimski
1 B220 VARNOST HRANE V PREHRAMBENI VERIGI 1 Zimski

ECTS točke 3

Ure - Predavanja 15
Ure - Seminarji 5
Ure - Laboratorijske vaje 10
Ure - Samostojno delo študenta 45

Nosilci
red. prof. dr. KRAMBERGER BRANKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni posebnih pogojev.  
Vsebina
Znanost in filozofija: klasifikacija znanosti, specifičnost bioloških (in kmetijskih) znanosti, pravila znanstvenega mišljenja, pravila logike. Pojem resnice. Platonova alegorija o votlini. Pojem resnice skozi zgodovino filozofije. Resnica v znanosti. Metode racionalnega in empiričnega spoznanja. Indukcija in deduktivna ter reduktivna sklepanja. Pravila korektnega sklepanja. Znanstvena teorija. Pomembne znanstvene teorije v zgodovini znanosti. Hipoteza, znanstveni zakon, trditev, dokaz. Definicije v znanosti. Raziskovalni projekti. Znanstveni eksperiment. Problemi natančnosti pri meritvah. Interpretacija rezultatov. Divizija in klasifikacija v znanosti. Napake v znanosti. Priprava publikacij. Vrste publikacij (strokovne, znanstvene itn.). 'Impakt faktor' in ostala merila kvalitete znanstvenih člankov. Oddaja materiala za publikacijo, recenzija. Etika v znanosti. Etika skozi zgodovino. Etika vs. morala. Etični pristopi. Etične/moralne vrednote. Moralna vest in njen pomen. Naravni zakoni in protinaravni posegi človeka. Etične dileme v znanosti. Moralno sporne raziskave v znanosti. Etična gibanja, povezana s problematiko uničevanja okolja in biodiverzitete. Etično sporni pristopi v bioloških vedah in kmetijstvu. Bioetika Evgenika.  
Temeljni literatura in viri
•Curry P. 2006. Ecological ethics: An introduction. Polity Press, Cambridge. •Day, R. A., Gastel, B. 2006. How to publish a scientific paper (6th Edition).Cambridge University Press, Cambridge. •Grayling, A. C. 1997. An introduction to philosophical logic. Third Edition. Oxford, Malden (Mass.), Blackwell. •Matulić T. 2001. Bioetika. Klas koncila, Zagreb. •Popper, K. R. 1998. Logika znanstvenega odkritja (prevod: Darja Kroflič). Studia humanitatis; Ljubljana. •Strokovno področna znanstvena periodika. •Walliman, N. 2010. Research Methods – the basic. Taylor and Francis e-library. https://www.amazon.co.uk/Research-Methods-Basics-Nicholas-Walliman/dp/0415489946 Zapiski predavanj  
Cilji in kompetence
Cilji predmeta so študente seznaniti s/z: • Osnovnimi klasifikacijami znanosti, pravili znanstvenega mišljenja in resnico v znanosti • Znanstvenimi teorijami, resnicami in dokazi • Delom v raziskovalnih projektih in eksperimentiranju • Pripravo za pisanje znanstvenih del in znanstvenimi publikacijami • Osnovnimi etičnimi načeli v bioznanosti Kompetence študenta so opredeljene z absolviranimi vsebinskimi cilji predmeta.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študentje zmožni: • Obvladati pravila znanstvenega mišljenja in sklepanja • Postavljati hipoteze v znanosti in pravila znanstvenega dokazovanja • Poznati osnovna načela raziskovalnega projekta in experimenta • Iskanja objavljenih rezultatov znanstvenega dela v literaturi • Poznati različne oblike publiciranja znanstvenih rezultatov • Poznati etična načela v bioznanosti  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
 
Metode poučevanja in učenja
Metodika obsega: teoretičen uvod v problematiko in praktično delo na posameznih problemih. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 50  
Seminarsko delo 50  
Opombe
Seminarsko delo 50 % Pisni izpit 50 %  
[EOP]