FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 KEMIJSKE ANALITIčNE METODE V KMETIJSTVU 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=8004

Šifra učne enote    8004 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B200 KMETIJSTVO 1 Zimski

ECTS točke 4

Ure - Predavanja 25
Ure - Laboratorijske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 60

Nosilci
izr. prof. dr. KRISTL JANJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
 
Vsebina
Priprava bioloških vzorcev za kemijsko analizo (sušenje z zamrzovanjem, ekstrakcija, kislinski razklop vzorcev). Volumetrijske metode (nevtralizacijske, kompleksometrične in redoks titracije). Spektrometrične metode (MAS, AAS in ETAAS, ICP-AES, ICP-MS) in njihova uporaba pri določanju anorganskih in organskih snovi, makro- in mikroelementov ter težkih kovin v živilih (sadje, zelenjava, meso, mleko itd..), v krmi in v pitni vodi. Kromatografske metode (plinska kromatografija, tekočinska kromatografija) in njihova uporaba pri določanju ostankov pesticidov, rastlinskih barvil, antioksidantov in organskih kislin v sadju in zelenjavi.  
Temeljni literatura in viri
• Douglas, A. Skoog, Donald M., West, F. James Holler. 1992. Analytical chemistry. Saunders College Publisher. • Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Stanley R. Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, 9. izdaja, Cengage Learning, ZDA, 2014 • Strokovno področna znanstvena periodika.  
Cilji
- zna izbrati in uporabiti postopke za pripravo bioloških vzorcev - zna izbrati in uporabiti primerno titracijsko metodo za določitev snovi v bioloških vzorcih - razume principe spektroskopskih metod (MAS, AAS in ETAAS, ICP-AES, ICP-MS) in primere njihove uporabe - zna uporabiti kromatografske metode pri določanju ostankov pesticidov, barvil in drugih snovi  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
 - Poznavanje nekaterih analitskih metod. - Interpretacija rezultatov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Sposobnost aktivnega sodelovanja pri delu v kemijskem laboratoriju.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja in laboratorijske vaje.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Laboratorijske vaje 10  
Pisni izpit 90  
Opombe
-pogoj za pristop k izpitu so opravljene laboratorijske vaje 10% -pisni izpit 90%  
[EOP]