FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 BIOLOGIJA REPRODUKCIJE IN BIOTEHNOLOšKE METODE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=8044

Šifra učne enote    8044 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B200 KMETIJSTVO 1 Zimski

ECTS točke 3

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 7
Ure - Laboratorijske vaje 4
Ure - Terenske vaje 4
Ure - Samostojno delo študenta 30

Nosilci
izr. prof. dr. SKOK JANKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Znanja iz fiziologije in anatomije domačih živali po vsebinah univerzitetnega programa Kmetijstvo. 
Vsebina
Načela uravnavanja hormonalnih procesov domačih živali. Osnove diagnostične endokrinologije. Hormonski vzorci v puberteti, spolnem ciklusu, brejosti in porodu; reproduktivna etologija. Umetno osemenjevanje, prenos zarodkov, biotehnološka ravnanja s spolnim ciklusom in porodom. Genetski inžinering in sorodne tehnologije.  
Temeljni literatura in viri
Bains, W. 1994. Biotechnology. Oxford University Press, Oxford. Hafez, E. S. E.1987. Reproduction in farm animals. Lea Febiger, Philadelphia. Morrow, D. A. 1986. Current therapy in theriogenology. W.B. Saunders, Philadelphia. Strokovno področna znanstvena periodika. 
Cilji in kompetence
Razumevanje temeljnih in ključnih bioloških mehanizmov na celičnem in funkcionalnem nivoju zaradi reševanja nevsakdanjih problemov pri razmnoževanju živali z uporabo znanstvenih metod. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Razumevanje temeljnih bioloških procesov, razmnoževanja in upravljanje teh procesov. 
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Uporaba znanstvenih metod dela za reševanje nevsakdanjih praktičnih problemov. 
Metode poučevanja in učenja
 Predavanja; seminarske, laboratorijske in terenske vaje. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 100  
Opombe
Ustni izpit. 100% 
[EOP]