FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 ČEBELARSTVO II 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=8049

Šifra učne enote    8049 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B200 KMETIJSTVO 2 Zimski

ECTS točke 4

Ure - Predavanja 25
Ure - Seminarske vaje 10
Ure - Laboratorijske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 50

Nosilci
red. prof. dr. GREGORC ALEŠ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Osnovna znanja iz čebelarstva. 
Vsebina
Raziskovalna problematika na področju sistematike čebel, biologije: zgradba in delovanje organskih sistemov čebele, razmnoževanje, razvoj čebele, funkcija različnih kast in funkcija posamezne čebele in socialna organizacija čebel. Raziskave fiziološkega in patološkega razvoja posameznega osebka. Nepravilnosti v razvoju družine, ter delovanje infektivnih in neinfektivnih dejavnikov, ter tehnoloških dejavnikov, ki vplivajo na posamezni osebek ter na razvoj čebelje družine in imajo ekonomske posledice v čebelarstvu. Povezave čebel in okolja, ter dejavniki v okolju, ki vplivajo na razvoj čebel; delovanje FFS na organske sisteme in zastrupitve. Proučevanje vpliva dejavnikov iz okolja na nivoju celice in proučevanje mehanizmov delovanja na čebelji organizem. Čebela kot model detekcije prisotnosti škodljivih substanc v okolju. Genetika čebel, selekcija in rejski programi v čebelarstvu, vzreja matic, ter raziskovalne teme s teh področij. Higiena v čebelarstvu in pridelava higiensko neoporečnih čebeljih pridelkov. Proučevanje tehnologije ki vpliva na higiensko pridelavo, ter poznavanje tehnoloških in zdravstvenih vidikov. Preventivni in kurativni ukrepi. Ocenjevanje kvalitete pridelkov, ekonomika in trženje v čebelarstvu.  
Temeljni literatura in viri
Bailey, L., Ball, B. 1991. Honey bee pathology. Academic press. Dade, H.A. 1985. Anatomy and dissection of the honeybee. IBRA. Gregorc, A. 2002. Medonosna čebela in osnove čebelarjenja, Univerza v Ljubljani.Ljubljana. Graham, J.M. 1992. The hive and the honey bee. Dadant and sons, Hamilton, IL. Poklukar, J. (ur.) 1998. Od čebele do medu.: Kmečki glas, Ljubljana. Krell, R. 1996. Value-added products from beekeeping. FAO Agricultural services bulletin No. 124; Rome. Morbus, B., de Bruyn, C. 1993. The new varroa handbook. Northern Bee Books U.K. Morse, R. A., Nowogrodzki, R. 1990. Honey bee pests, predators and diseases. Cornell Univ. Rihar, J. 2003. Čebelarjenje v nakladnem panju. 5. dopolnjena izd.Pansan, Ljubljana. Rihar, J. 2003. Mana iglavcev, napovedovanje gozdnega medenja. 2.dopolnjena izd. Pansan, Ljubljana. Ruttner, F. 1988. Biogeography and taxonomy of honeybees. Springer – Verlag, London. Ruttner, F. 1983. Queen rearing. Apimondia monographs, Bucharest. Sulimanović, Đ., Zeba, L., Markovič, J. 1995 Prepoznavanje I suzbijanje pčelinjih bolesti. PIP, Zagreb. Zeba, L. 1994. Povezanost varooze i vapnenastog legla. PIP, Zagreb. Strokovno področna znantvena periodika. 
Cilji in kompetence
Pridobiti znanja z raziskavami in uporabo raziskovalnih metod. Usposobiti za uporabo ustreznih raziskovalnih orodij za dosego želenih ciljev. Slušatelje usposobiti za samostojno reševanje najbolj zapletenih strokovnih problemov na področju čebelarstva.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Pridobiti znanja za nadgradnjo strokovnega in znanstvenega razumevanja modernega čebelarstva.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Samostojnost pri svetovanju in načrtovanju strokovnega in znanstvenega dela na področju čebelarstva. 
Metode poučevanja in učenja
 Pri predavanjih in vajah se uporabljajo didaktični pripomočki. Predavanja potekajo za skupno in/ali konzultacije individualno; študenti s pomočjo zapiskov s predavanj in literature utrjujejo znanja in razvijajo lastno projektno nalogo. Vključevanje v razvojno - raziskovalno delo. Slušatelji se vključujejo v posamezne problemske sklope.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Izpit 40  
Projektno delo 60  
Opombe
Izpit : Projektno delo. 40 : 60  
[EOP]