FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 TEMELJI KLASIČNE FIZIKE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=14U004

Šifra učne enote    14U004 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B100 STROJNIŠTVO 1 Zimski

ECTS točke 4

Ure - Predavanja 25
Ure - Seminarske vaje 12
Ure - Laboratorijske vaje 12
Ure - Samostojno delo študenta 71

Nosilci
red. prof. dr. PADEŽNIK GOMILŠEK JANA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Vsebina
Uvod: naravni zakoni in fizikalni modeli, fizikalni poskusi in meritve, osnovne fizikalne količine in enote, obdelava in vrednotenje rezultatov meritev. Osnove mehanike: Opis gibanja točkastega in togega telesa, izbira koordinatnega sistema, opazovalni sistemi, Galilejeve transformacije. Pojem sile. Newtonovi zakoni za točkasto telo, prehod od točkastega telesa na sistem točkastih teles in na togo telo. Pogoji za ravnovesje togega telesa. Dinamika točkastega telesa, Newtonovi zakoni v integralni obliki (sunek sile, gibalna količina, delo, moč in energija). Prehod na dinamiko sistema točkastih teles in dinamiko togega telesa (vztrajnostni moment, vrtilna količina). Osnove hidromehanike: Opredelitev tekočin, opis stanja in lastnosti mirujočih tekočin, opis gibanja tekočin, viskoznost, sila upora, površinska napetost. Osnove toplote: Opredelitev pojma temperature, princip merjenj temperature, lastnosti snovi v odvisnosti od temperature, pojem toplote, načini prehajanja toplote. Osnove termodinamike: Opis stanja termodinamskega sistema, spremembe stanja. Zakoni termodinamike: toplota, notranja energija, delo, entropija. Krožne spremembe in princip delovanja ter izkoristka toplotnega stroja. Kinetična teorija plinov: Tlak idealnega plina, notranja energija, ekviparticijski izrek, specifična toplota, Maxwellova porazdelitev hitrosti, povprečna prosta pot, difuzija, viskoznost, prevajanje toplote. Osnove elektromagnetizma. Električno polje, nosilci naboja, snov v električnem polju. Magnetno polje, indukcija, snov v magnetnem polju, nabiti delci v električnem in magnetnem polju. Avditorne in laboratorijske vaje Avditorne in laboratorijske vaje dopolnjujejo vsebino predavanj z reševanjem teoretičnih in praktičnih problemov.  
Temeljni literatura in viri
• Jana Padežnik Gomilšek, Lea Spindler, Fizika, 1. del, zbrano gradivo, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2015. • Jana Padežnik Gomilšek, Lea Spindler, Rešene naloge iz Temeljev klasične fizike, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2011. • Jana Padežnik Gomilšek, Lea Spindler, Laboratorijske vaje iz fizike, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2001. Dodatni viri: • Janez Strnad: Fizika - 1. del, Mehanika, toplota, DMFA, Ljubljana, 2011. • Janez Strnad: Fizika - 2. del, Elektrika, optika. DMFA, Ljubljana, 2005. • H. D. Young, R. A. Freedman and A. Lewis, University Physics with Modern Physics with MasteringPhysics (13th Edition), Pearson Addison Wesley, 2011. • D. C. Giancoli, Physics, Volume I and II, Pearson Prentice Hall, 2005.  
Cilji
Cilji: • poznavanje in razumevanje osnovnih fizikalnih pojmov, pojavov in zakonov z obravnavanih področij • razvoj naravoslovnega načina mišljenja in priprava na študij strokovnih predmetov • razvoj sposobnosti in veščin, ki omogočajo učinkovito in varno eksperimentalno delo • poznavanje tehnološke uporabe fizikalnih znanj in njenih posledic za družbo, gospodarstvo in okolje Kompetence: • uporaba teoretičnega znanja na konkretnih problemskih situacijah • sposobnost opazovanja, razlage in vrednotenja eksperimentalnih podatkov in rezultatov • sposobnost povezovanja znanj z različnih področij  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• študent razume in zna pojasniti osnovne fizikalne koncepte z obravnavanih področij • zna postaviti in ovrednotiti enostaven fizikalni model • po navodilih samostojno opravi eksperiment, izmeri in izračuna zahtevane fizikalne količine, oceni natančnost rezultatov in jih ovrednoti • razume fizikalno ozadje inženirskih problemov  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
• Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: - kvantitativni pristop k tehničnim problemom - interpretacija podatkov - postavljanje napovedi in hipotez - reševanje problemov  
Metode poučevanja in učenja
Metode poučevanja: sistematična predavanja z eksperimenti dialog teoretične in praktične vaje Metode učenja: konkretna izkušnja abstraktna konceptualizacija reševanje teoretičnih problemov aktivno eksperimentiranje domače naloge 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Eksperimentalno delo 10  
Računski izpit 60  
Teoretični izpit 30  
Opombe
• opravljeno eksperimentalno delo z zagovorom 10% • računski del izpita 60% • teoretični del izpita 30% Računski del izpita se lahko v celoti nadomesti z uspešno opravljenim računskim testom. Teoretični del izpita se lahko v celoti nadomesti z uspešno sproti opravljenim kolokvijem. Pogoj za pozitivno oceno je doseženih vsaj 1/3 možnih točk na računskem delu izpita in skupno vsaj 51 % vseh možnih točk.  
[EOP]