FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Materiali II 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=14U008

Šifra učne enote    14U008 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B100 STROJNIŠTVO 1 Poletni
1 BU70 MEHATRONIKA 1 Poletni

ECTS točke 3

Ure - Predavanja 25
Ure - Seminarske vaje 5
Ure - Laboratorijske vaje 10
Ure - Samostojno delo študenta 50

Nosilci
red. prof. dr. ANŽEL IVAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni posebnih pogojev. 
Vsebina
Fizikalna metalurgija sistema Fe-Fe3C: Železo in jeklo;zlitine železa; fazni diagram Fe-Fe3C; strjevanje zlitin; transformacije v trdnem; TTT diagrami; toplotne obdelave jekla. Mehanske lastnosti materialov: Elastičnost in plastičnost; mehanizmi plastične deformacije pri kovinskih in polimernih materialih; lezenje; utrujanje; lom; mikromehanizmi pri lomu; krhkost keramike; viskoelastičnost pri polimernih materialih; dinamična trdnost materialov; mehanizmi utrjanja kovinskih, keramičnih in polimernih materialov. Vpliv okolja na materiale: Korozija in visokotemperaturna oksidacija kovinskih materialov; razgradnja in stabilizacija polimernih materialov (toplotna, oksidacijska, svetlobna); temperaturna in kemijska stabilnost keramike; obraba in erozija materialov. Preiskava in karakterizacija materialov: Trdnostni preizkusi; določitev trdote; tehnološki preskusi; neporušitvenepreizkusi; neporušne metode odkrivanja napak; karakterizacija mikrostrukture; določitev povprečja molskih mas in viskoznosti pri polimernih materialih Vaje in seminar dajejo aplikativna znanja s področja materialov.  
Temeljni literatura in viri
Anžel I.: Materiali 2 (interno študijsko gradivo); Zupanič F., Anžel I.: Gradiva, Učbenik, 3. natis, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 2012; Ashby M., Shercliff H., Cebon D.: Materials engineering, science, processing and design, Elsevier Ltd, 2. Edition, 2010; Vodopivec F.;: Kovine in zlitine, 1. Izdaja, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, 2002; Callister W. D.: Materials Science and Engineering, John Wiley & Sons, New York 200;. Askeland D. R.: The science and engineering of materials, Stanley Thornes Ltd., Cheltenham 1998;.  
Cilji
Cilji: • Razumevanje mehanizmov v materialih na mikro nivoju. • Poznavanje pojavov, ki lahko potekajo med materialom in okolico med uporabo. • Poznavanje in razumevanje osnovnih metod preiskave in karakterizacije materialov. Kompetence: • Kombiniranje pridobljenih znanj, spretnosti in veščin s področij fizike, mehanike in materialov za obvladanje orodij načrtovanja mikrostrukture in lastnosti materiala.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Razumevanje zgradbe materialov in njen vpliv na lastnosti; Obvladanje orodij (na primer fazni diagrami) za načrtovanje mikrostrukture in ciljnih lastnosti materiala; Razumevanje mehanizmov v materialih na mikro nivoju, kar omogoča kompetentno modeliranje pojavov na makro nivoju; Razumevanje pojavov, ki lahko potekajo med materialom in okolico med uporabo; uporaba osnovnih metod preiskave in karakterizacije materialov. 
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Spoznavanje materialov na fizikalni osnovi omogoča, da lahko študent v višjih letnikih: razume tehnologije na materialih; analizira in modelira pojave v materialih na makro področju ob upoštevanju mehanizmov pojavov na mikro področju; zna ovrednotiti sodobne in nove materiale; je usposobljen za pridobivanje potrebnih znanj za ustrezno izbiro materiala za določeno inženirsko aplikacijo.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja Domače naloge Avditorne in laboratorijske vaje 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Domače naloge 10  
Pisni izpit 40  
Ustni izpit 50  
Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): • Ocena domačih nalog 10% • Pisni praktični del izpita 40% • Ustni teoretični del izpita 50% Praktični del izpita se lahko v celoti nadomesti z uspešno opravljenimi testi iz vaj (2 testa) med semestrom. Študent mora pred pristopom k izpitu uspešno opraviti laboratorijske vaje in domače naloge.  
[EOP]