FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Inženirska orodja I 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=14U013

Šifra učne enote    14U013 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B100 STROJNIŠTVO 1 Poletni

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 15
Ure - Seminarji 10
Ure - Laboratorijske vaje 20
Ure - Računalniške vaje 20
Ure - Samostojno delo študenta 85

Nosilci
red. prof. dr. DOLŠAK BOJAN
red. prof. dr. HRIBERNIK ALEŠ
red. prof. dr. AČKO BOJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Poznavanje osnov računalništva in informatike ter prvin tehniške dokumentacije. 
Vsebina
Osnove geometrijskega modeliranja: Študenti se seznanijo s sodobno programsko opremo namenjeno računalniškem modeliranju (namen in razlike, možnosti prenosa geometrijskih podatkov). Predstavljene so osnovne metode računalniškega modeliranja – skiciranje, kreiranje prostorskih modelov z raztegovanjem, rotacijo in z osnovnimi gradniki, modificiranje robov in površin modelov, ter kombiniranje teles s pomočjo Boolove algebre. Prikazane so tudi transformacije modelov v prostoru in njihova sestava v sklope. Sledi še prikaz postopka priprave tehniške dokumentacije na osnovi prostorskega modela in postavitev scene za realistično upodabljanje računalniških geometrijskih modelov. Vaje so razdeljene v sklope vodenih vaj po katerih je potrebno izdelati domače naloge. Vsak študent samostojno izdela in predstavi geometrijski model s predpisano minimalno stopnjo zahtevnosti, pri čemer lahko uporabi katerikoli licenčni parametrični modelirnik. Merilne tehnike: Uvod v merjenja: temeljni pojmi merilne tehnike, splošne lastnosti merilnih naprav. Merski sistem: veličine in njihova medsebojna povezanost, mednarodni sistem enot, etaloni. Pogreški pri merjenju in merilna negotovost: merilni pogrešek, statistična obdelava izmerjenih vrednosti, merilna negotovost. Senzorji: uporovni, kapacitivni, induktivni, piezoelektrični, piezouporovni, fotoelektrični, fotoprevodniški, termočlen, Hallov-efekt, kvarčni oscilatorji. Merilni instrumenti: analogni in digitalni inštrumenti. Računalniško podprti merilni sistemi: strojna in programska oprema, pridobivanje, analiza in prikaz merilnih podatkov. 
Temeljni literatura in viri
B.Dolšak, M.Novak, J.Kaljun: Praktikum za geometrijsko modeliranje - CATIA V5R14, FS Maribor, 2005. F. Karam, C. D Kleismit, Using Catia V5, Thomson Delmar Learning, 2003. Priročniki za delo z različnimi geometrijskimi modelirniki – v tiskani ali elektronski (help) obliki. / User manuals for various geometric modellers – printed or in electronic (help) version. Ž. Dobovišek: Tehniške meritve v strojništvu, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 1996. A. Hribernik: Tehniške meritve, eksperimentalne metode, praktikum laboratorijskih vaj, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2003. B. Ačko: Proizvodne meritve, zapiski predavanj, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 1999 J. P. Holman: Experimental methods for engineers, McGraw-Hill, 1984. 
Cilji
Cilji: • predstaviti in primerjati programska orodja za geometrijsko modeliranje; predstaviti osnovne metode prostorskega modeliranja; predstaviti osnovne možnosti manipulacije z modeli (sestavljanje sklopov, izdelava tehniške dokumentacije, realistično upodabljanje); seznaniti študenta z osnovami merjenja in ga naučiti uporabljati osnovne gradnike merilnih sistemov v enostavnih merilnih aplikacijah v strojništvu. Cilji: Kompetence: • samostojno obvladovanje orodij za prostorsko modeliranje enostavnejših geometrijskih modelov  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
razumevanje osnovnih pojmov in metod geometrijskega modeliranja; poznavanje strategije prostorskega modeliranja. razumeti osnove metrologije; poznati delovanje in uporabo gradnikov merilnih sistemov. 
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
sposobnost izbire primerne programske opreme za geometrijsko modeliranje in njeno praktično obvladovanje; sposobnost samostojne izgradnje enostavnejših računalniških geometrijskih modelov; obvladovanje osnovnih merilnih tehnik.  
Metode poučevanja in učenja
praktično delo na računalniških vajah in v merilnem laboratoriju, domače naloge, seminarska naloga. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Domače naloge 20  
Laboratorijske vaje 50  
Seminarska naloga 30  
Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): • domače naloge 20% • laboratorijske vaje 50% • seminarska naloga 30% Študent je dolžan pred pristopom k izpitu uspešno opraviti (pridobljena pozitivna ocena) vse sestavine predmeta (laboratorijske vaje, domače naloge in seminarska naloga)!  
[EOP]