FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO


Učna enota
 FIZIKA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=16&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=57U602

Šifra učne enote    57U602 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BU30 GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER GRADBENIŠTVO 1 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 70
Ure - Seminarske vaje 25
Ure - Samostojno delo študenta 85

Nosilci
red. prof. dr. KOROŠAK DEAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Gibanje delca in togega telesa, izreki o gibanju, nihanje enostavnih nihal, dušeno in vsiljeno nihanje, resonance, energija pri nihanju, valovni pojavi, odboj, uklon, interferenca in stoječe valovanje, lastna nihanja, lastnosti zvoka, jakost zvoka, glasnost, notranja enegija, entalpija, toplota, delo, entropija, prvi in drugi zakon termodinamike, enačba stanja idealnega plina, specifična toplota, prenos toplote, vlažni zrak  
Temeljni literatura in viri
R. A. Serway; Physics for Scientists & Engineers; Saunders College Publ., Philadelphia, USA, 1986. R. Kladnik; Visokošolska fizika I, DZS 1991 R. Kladnik; Visokošolska fizika III, DZS 1991 
Cilji
doseči razumevanje povezav med posameznimi fizikalnimi količinami, njihovimi definicijami, izreki in zakoni  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Razumevanje fizikalnih principov (izrekov in zakonov) in njihove vloge v inženirskih problemih 
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Strategije pri reševanju problemov: identifikacija fizikalnih principov v inženirskih problemih in oblikovanje rešitev 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja in reševanje problemov 

Načini ocenjevanja Delež (%)
test 1 10  
test 2 10  
Pisni izpit 20  
Ustni izpit 60  
[EOP]