FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO


Učna enota
 ELEKTRIČNI POGONI 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=15&Jezik=&Leto=2020&Nacin=&Predmet=15V045

Šifra učne enote    15V045 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BV13 MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA 2 Poletni

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 10
Ure - Laboratorijske vaje 15
Ure - Računalniške vaje 5
Ure - Samostojno delo študenta 90

Nosilci
red. prof. dr. TRLEP MLADEN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogojev ni. 
Vsebina
Uvod: elementi električnega pogona, obratovalne karakteristike električnih strojev, bremenske karakteristike delovnih strojev, stabilna in nestabilna delovna točka, vztrajnostni moment, osnovna pogonska enačba, statična in dinamična stanja električnih pogonov. Enosmerni motor: motor s tujim, paralelnim, serijskim, kompaundnim vzbujanjem, osnovne enačbe, odvisnost karakteristike vrtlaji-navor od napetosti, fluksa in upornosti, zagon motorjev, električno zaviranje, obratovanje, pretvorniška vezja za napajanje EM, spreminjanje hitrosti vrtenja, regulacija vrtljajev, navora, pozicije, primeri enosmernih pogonov. Asinhronski motor: motor s kratkostično kletko, z navitim rotorjem, osnovne enačbe, odvisnost karakteristike vrtlaji-navor od napetosti, frekvence, upornosti in induktivnosti, zagon motorjev, električno zaviranje, obratovanje, spreminjanju hitrosti vrtenja, U/f in I/f spreminjanje vrtljajev, pretvorniška vezja za napajanje AM, regulacija vrtljajev, navora, primeri uporabe. Dinamika električnih pogonov: osnovne enačbe, tipični prehodni pojav, izračun dinamičnih izgub, načini za zmanjšanja izgub, izračun časa. Osnove termične zaščite motorjev: segrevanje motorja, meritev toka in temperature, zaščitne naprave in sistemi, bimetalna, tokovna, elektronska zaščita. Izbira električnega pogona: zahteve, izbira in usklajevanje komponent, tehnični in ekonomski kriteriji, zanesljivost.  
Temeljni literatura in viri
• M. Trlep: Električni pogoni – zbrano gradivo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor, 2019. • M. A. El.-Sharkawi: Fundamentals of Electric Drives, CENGAGE Learning Custom Publishing, 2017. • V. Ambrožič, P. Zajec: Električni servo pogoni, Založba: Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE, Ljubljana, 2016  
Cilji in kompetence
Cilj tega predmeta je , da bodo študenti razumeli delovanje in zgradbo električnih pogonov. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • razumeti karakteristike električnih strojev v različnih obratovalnih stanjih električnega pogona, • razložiti teoretične in praktične pristope za projektiranje enostavnejših električnih pogonov, • oceniti in uporabitii različne rešitve električnih pogonov. 
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Spretnosti komuniciranja: ustni zagovor laboratorijskih vaj in ustnega izpita, pisno izražanje pri pisnem izpitu. Uporaba informacijske tehnologije: uporaba programskih orodij za simulacijo in vodenje električnih pogonov. Spretnosti računanja: preračunavanje karakteristik strojev za različne obratovalna stanja. Reševanje problemov: reševanje problemov povezanih z izbiro električnega stroja v pogonu in ovrednotenje posameznih obratovalnih stanj. Delo v skupini: delo z realnimi električnimi pogoni, skupinsko reševanje nekaterih zahtevnejših domačih nalog. 
Metode poučevanja in učenja
• predavanja, • seminarske vaje, • laboratorijske vaje. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Laboratorijske vaje 15  
2 testa 85  
Opombe
Testa se lahko nadomestita s pisnim izpitom (40%) in ustnim izpitom (45%). 
[EOP]