FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO


Učna enota
 PREHODNI POJAVI V EES 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=15&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=15V062

Šifra učne enote    15V062 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BV13 MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA 3 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Računalniške vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 90

Nosilci
izr. prof. dr. POLAJŽER BOŠTJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogojev ni. 
Vsebina
Uvod: splošne značilnosti obratovanja in vodenja elektroenergetskega sistema, princip otočnega in paralelnega obratovanja sinhronskega generatorja. Dinamični modeli elementov elektroenergetskega sistema: poenostavljeni dinamični modeli vodnih in parnih turbin, poenostavljeni dinamični model sinhronskega generatorja, poenostavljen model sinhronskega stroja in prenosnih vodov. Metode določanja parametrov dinamičnih modelov: določanje parametrov modelov sinhronskega stroja, transformatorja in prenosnih vodov. Poenostavljen vezni model sinhronskega generatorja. Analiza in sinteza vodenja v otočnem obratovalnem režimu: določitev regulatorjev napetosti in frekvence, kompenzacije raznih vplivov. Analiza in sinteza sinhroniziranega paralelnega delovanja sinhronskega generatorja: določitev regulatorjev delovne in jalove moči, različni obratovalni režimi z vidika proizvodnje delovne moči, sekundarni regulacijski sistemi v hidroelektrarnah. Primarna, sekundarna in terciarna regulacija v elektroenergetskem sistemu. Pretakanje energije v ustaljenih in prehodnih stanjih: definicije energije in moči, obravnava neuravnoteženih obratovalnih stanj, upoštevanje višjih harmonskih komponent, ortogonalne razstavitve toka v časovnem in frekvenčnem področju. Numerična analiza prehodnih stanj posameznih elementov in celotnega elektroenergetskega sistema . 
Temeljni literatura in viri
D. Dolinar, G. Štumberger: Avtomatizacija v energetiki, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, 2006. B. Podlesnik, Avtomatizacija, vodenje in regulacije v EES, Univerza v Mariboru , Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1995. M. Ilić, J. Zaborszky: Dynamics and Control of Large Electric Power Systems, John Wiley & Sons, Inc., 2000. A.R. Bergen: Power system analysis, Prentice-Hall Series in ECE, 1986. Yao-nan Yu, Electric Power Systam Dynamics, Academic Press, 1980. 
Cilji
Cilj predmeta je, da bodo študenti razumeli postopke dinamične analize in regulacij elektroenergetskega sistema in jih znali uporabiti v praksi. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • razložiti osnovne principe dinamičnega modeliranja posameznih elementov in podsistemov EES, • analizirati sisteme vodenja posameznih elementov in podsistemov EES, • oceniti uporabnost različnih načinov vodenja posameznih elementov in podsistemov EES.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Spretnosti komuniciranja: pisno izražanje pri pisnem izpitu, ustni zagovor laboratorijskih vaj in vsebine predmeta. Uporaba informacijske tehnologije: uporaba programskih orodij za analizo modelov in načrtovanje vodenja, uporaba specifičnih krmilnikov za vodenje posameznih sklopov EES in celotnega sistema. Spretnosti računanja: računanje dinamičnih odzivov in nastavitev regulatorjev. Reševanje problemov: načrtovanje, izvedba in preizkušanje različnih sistemov vodenja posameznih elementov EES. 
Metode poučevanja in učenja
• predavanja, • seminarske vaje, • laboratorijske vaje, • reševanje domačih nalog.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Opravljene domače naloge 20  
Laboratorijske vaje 20  
Testi 30  
Ustni izpit 30  
Opombe
Testi se lahko nadomestijo s pisnim izpitom. 
[EOP]