FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO


Učna enota
 RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE IN NAČRTOVANJE NAPRAV 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=15&Jezik=&Leto=2020&Nacin=&Predmet=15V087

Šifra učne enote    15V087 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BV13 MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA 3 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Računalniške vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 75

Nosilci
red. prof. dr. HAMLER ANTON

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Priporočeno splošno znanje elektrotehnike in računalništva. 
Vsebina
• Uvod: osnovne definicije CAD, CAM, CIM, pregled možnosti CAD v elektrotehniki, diagram poteka priprave in izvedbe projekta. • Sistemski pristopi pri reševanju kompleksnih problemov CAD: uporaba računalnika, računalniška grafika, metode raziskovalnega in inženirskega dela. • Klasifikacija problemov v elektrotehniki: splošni pristopi pri reševanju zastavljene naloge, direktni in inverzni problemi, objekti projektiranja. • Osnovni tipi problemov električnega, magnetnega, tokovnega in toplotnega polja: povezani in nepovezani problemi polja, pregled analitičnih in numeričnih pristopov za reševanje polja, osnove metode končnih (MKE) in metoda robnih elementov (MRE), predprocesiranje, procesiranje in postprocesiranje. • Uporaba programskih orodij: za geometrijsko modeliranje in diskretizacijo problemov, za načrtovanje električnih, elektromagnetnih, elektromehanskih naprav in sistemov z MKE, za simulacijo električnih in magnetnih krogov. • Osnove optimiziranja elektromagnetnih naprav in sistemov: elektromagnetni optimizacijski problem, definicija, direktne in indirektne metode, algoritmi.  
Temeljni literatura in viri
• A. Hamler: Projektiranje z računalnikom I. del – zbrano gradivo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, 2014. • M. Trlep: Projektiranje z računalnikom II. del – zbrano gradivo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, 2014. • K. Hamayer, R. Belmans: Numerical Modelling and Design of Electrical Machines and Devices, Wit Press, Southampton, 1999. • M. N. O. Sadiku: Numerical Techniques in Electromagnetics, CRC Pres, London, 2001. • J. P. A. Bastos, N. Sadowski: Electromagnetic Modeling by Finite Element Methods, Marcel Dekker, Inc., New York, 2003.  
Cilji in kompetence
Cilj tega predmeta je ponuditi teoretična in predvsem praktična znanje o projektiranju in optimiziranju električnih, elektromagnetnih in elektromehanskih naprav oz. sistemov. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben izkazati znanje in razumevanje različnih pristopov pri projektiranju naprav in sistemov, uporabiti teoretične in praktično znanje in opise posameznih problemov, uporabljati programska orodja za modeliranje, simulacijo, načrtovanje in izračun, analizirati, primerjati in razporediti posamezne elektrotehnične probleme, ovrednotiti uporabnost numerične in optimizacijske metode za realni elektromagnetni problem in izbrati ter uporabiti optimalno metodo in CAD orodje. 
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
• Spretnosti komuniciranja: pisno izražanje pri testih in pisnem izpitu. • Uporaba informacijske tehnologije: uporaba programskih orodij za izračun elektromagnetnega polja z MKE ali MRE in CAD orodij. • Spretnosti računanja: numerično ovrednotenje kompleksnih matematičnih izrazov. • Reševanje problemov: reševanje elektromagnetnih problemov. • Delo v skupini: skupinsko reševanje zahtevnejših domačih nalog.  
Metode poučevanja in učenja
• predavanja, • laboratorijske vaje, • seminarsko delo.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
opravljeno seminarsko delo 10  
Laboratorijske vaje 30  
2 testa 60  
Opombe
Testa se lahko nadomestita s pisnim izpitom. 
[EOP]