FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO


Učna enota
 ELEKTRIČNI POGONI 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=15&Jezik=&Leto=2020&Nacin=&Predmet=15U032

Šifra učne enote    15U032 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BU13 MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA 2 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarji 15
Ure - Laboratorijske vaje 15
Ure - Računalniške vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 105

Nosilci
red. prof. dr. TRLEP MLADEN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogojev ni. 
Vsebina
Uvod: elementi električnega pogona, obratovalne karakteristike električnih strojev, bremenske karakteristike delovnih strojev, stabilna in nestabilna delovna točka, kriteriji stabilnosti, vztrajnostni moment, osnovna pogonska enačba, statična in dinamična stanja električnih pogonov, večkvadrantni pogoni. Enosmerni motor: motor s tujim, paralelnim, serijskim, kompaundnim vzbujanjem, motor s trajnimi magneti, osnovne enačbe, odvisnost karakteristike vrtlaji-navor od napetosti, fluksa in upornosti, zagon motorjev, električno zaviranje, obratovanje, pretvorniška vezja za napajanje EM, spreminjanje hitrosti vrtenja, regulacija vrtljajev, navora, pozicije, primeri enosmernih pogonov. Asinhronski motor: motor s kratkostično kletko, z navitim rotorjem, osnovne enačbe, odvisnost karakteristike vrtlaji-navor od napetosti, frekvence, upornosti in induktivnosti, zagon motorjev, električno zaviranje, obratovanje, spreminjanju hitrosti vrtenja, U/f in I/f spreminjanje vrtljajev, pretvorniška vezja za napajanje AM, regulacija vrtljajev, navora, primeri uporabe. Sinhronski motor: osnovne enačbe, odvisnost karakteristike vrtlaji-navor, spreminjanje hitrosti vrtenja, primeri uporabe. Dinamika električnih pogonov: osnovne enačbe, tipični prehodni pojav, izračun dinamičnih izgub, načini za zmanjšanja izgub, izračun časa. Osnove termične zaščite motorjev: segrevanje motorja, meritev toka in temperature, zaščitne naprave, bimetalna, tokovna, elektronska zaščita. 
Temeljni literatura in viri
• M. Trlep: Električni pogoni – zbrano gradivo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor, 2019. • V. Ambrožič, P. Zajec: Električni servo pogoni, Založba: Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE, Ljubljana, 2016 • I. Boldea, S. A. Nasar: Electrical Drives, CRC Press, New York, 2016. • M. A. El.-Sharkawi: Fundamentals of Electric Drives, CENGAGE Learning Custom Publishing, 2017.  
Cilji in kompetence
Cilj tega predmeta je, da bodo študentje razumeli teoretične osnove o električnih pogonih in znali analizirati praktične rešitve. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • razložiti, interpretirati in načrtovati karakteriste električnih strojev v različnih obratovalnih stanjih električnega pogona, • uporabiti teoretične in praktične pristope za projektiranje električnih pogonov, • analizirati, primerjati in ovrednotiti različne rešitve v električnih pogonih.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Spretnosti komuniciranja: ustni zagovor laboratorijskih vaj in ustnega izpita, pisno izražanje pri pisnem izpitu. Uporaba informacijske tehnologije: uporaba programskih orodij za simulacijo in vodenje električnih pogonov. Spretnosti računanja: preračunavanje karakteristik strojev za različne obratovalna stanja. Reševanje problemov: reševanje problemov povezanih z izbiro električnega stroja v pogonu in ovrednotenje posameznih obratovalnih stanj. Delo v skupini: delo z realnimi električnimi pogoni, skupinsko reševanje nekaterih zahtevnejših domačih nalog.  
Metode poučevanja in učenja
• Predavanja, • seminar, • seminarske vaje, • laboratorijske vaje. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Laboratorijske vaje 15  
2 testa 85  
Opombe
Testa se lahko nadomestita s pisnim izpitom (40%) in ustnim izpitom (45%). 
[EOP]