FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO


Učna enota
 RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=15&Jezik=&Leto=2017&Nacin=&Predmet=61V013

Šifra učne enote    61V013 2017

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BV20 RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 2 Poletni

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 2
Ure - Računalniške vaje 28
Ure - Samostojno delo študenta 90

Nosilci
 dr. OJSTERŠEK MILAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Študent mora poznati osnove strukturiranega in objektnega programiranja. 
Vsebina
• Uvod: zgodovina, osnovni koncepti prenosa podatkov, lastnosti porazdeljenih računalniških sistemov, ISO/OSI in TCP/IP model. • Zgradba komunikacijskih omrežij: lokalno komunikacijo omrežje (LAN), javno komunikacijsko omrežje (WAN), brezžične tehnologije za prenos informacij. • Fizični nivo. • Podatkovni nivo: odpravljanje in popravljanje napak, osnovni protokoli, protokoli, ki omogočajo sodostop(multiple access protokoli) ethernet, brezžična omrežja (IEEE 802.11), brezžična lokalna omrežja, brezžična globalna omrežja, bluetooth omrežja, preklaplanje na podatkovnem nivoju. • Mrežni nivo: algoritmi preusmerjanja, algoritmi nadzora nad zasičenjem, zagotavljanje kvalitete storitve, prenos podatkov po medmrežju. • Transportni nivo: osnovne funkcije transportne storitve, UDP, TCP. • Brezžična in mobilna omrežja: CDMA, WiFi 802.11, mobilni IP. • Omrežna varnost: šifriranje, avtentikacija, digitalni podpis, digitalno potrdilo, SSL protokol, detektorji vdora, požarni zidovi. • Aplikacijski nivo: sinhroni in asinhroni način komunikacije, model gospodar-suženj, model odjemalec- strežnik, model vsak z vsakim, modeli ki podpirajo skupinsko komunikacijo, multimedijski tokovni model, objektni model, sporočilno usmerjena komunikacija, tokovno usmerjena komunikacija, RPC, imenske storitve, izmenjevalne storitve, zaganjalne storitve, porazdeljene datotečne storitve, časovna sinhronizacija, koordinacija porazdeljenih aktivnosti, HTTP protocol, potrditveni sistemi, P2P sistemi, tehnologije grid, VOIP, RTP, SIP, elektronska in glasovna pošta, internetni radio, video na zahtevo, MPI, procesiranje v oblaku, »map-reduce« računski model.  
Temeljni literatura in viri
• M. Ojsteršek: Učno gradivo in primeri dosegljivi na http://supz.feri.uni-mb.si – potrebna je prijava v portal. • J. F. Kurose, K. W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach (6th Edition), Pearson education; New Yersey, 2013. • A. S. Tanenbaum: Computer Networks, Fifth Edition; Prentice Hall PTR; New Jersey, 2010. • G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg: Distributed Systems : Concepts and Design, 5th Edition, Addison Wesley; Harlow, 2010.  
Cilji
Študent se pri tem predmetu spozna s funkcijo in zgradbo računalniških omrežij (arhitektura, protokoli, nivoji računalniškega omrežja, načrtovanje in upravljanje, računalniških omrežij). 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben: izkazati razumevanje delovanja računalniških omrežij (arhitektura, protokoli, nivoji računalniškega omrežja), poiskati na internetu in v strokovni literaturi podrobnejše informacije o delovanju posameznih komponent in protokolov računalniških omrežij, izbrati in uporabiti ustrezne komponente za postavitev lokalnih in javnih komunikacijskih omrežij, načrtovati in upravljati, računalniška omrežja, pisati preprostejše komunikacijske programe za različne nivoje računalniškega omrežja. 
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Spretnosti komuniciranja: ustni zagovor laboratorijskih vaj, ustno izražanje na ustnem izpitu, pisno izražanje pri pisnem izpitu. Uporaba informacijske tehnologije: uporaba programskih orodij za načrtovanje, analiziranje in upravljanje računalniških omrežij. Reševanje problemov: načrtovanje in implementacija enostavnih komunikacijskih programov. 
Metode poučevanja in učenja
• predavanja, • laboratorijske vaje.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Računalniške vaje 50  
1. vmesni pisni izpit 15  
2. vmesni pisni izpit 15  
3. vmesni pisni izpit 20  
Opombe
Če študent ni uspešno opravil vseh treh vmesnih izpitov, jih nadomesti s pisnim izpitom v deležu 50%. (obvezno - računalniške vaje)  
[EOP]