FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 MEHANIKA ZA MEHATRONIKE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=45U032

Šifra učne enote    45U032 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BU70 MEHATRONIKA 1 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 40
Ure - Seminarske vaje 40
Ure - Samostojno delo študenta 100

Nosilci
doc. dr. HARL BOŠTJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Osnovno znanje matematike in fizike. 
Vsebina
Predavanja: Osnovne definicije in pojmi mehanike: matematične osnove; sila in moment; redukcija sil; telo in težišče telesa; podpore in vezi. Statika konstrukcij: ravnovesne enačbe; zunanje in notranje sile; konstrukcijski elementi: nosilec, palica, vrv; trdnost konstrukcij: vztrajnostni momenti prerezov; napetosti; obremenitve: tlak in vlek, upogib, torzija. Lega, hitrost in pospešek delca. Premo in krožno gibanje delca. Opis gibanja telesa v ravnini. Opis prostorskega gibanja v različnih koordinatnih sistemih. Opis gibanja s pomočjo fiksne in gibljive baze. Opis gibanja telesa v prostoru. Masni delec in masno telo. Osnovni zakoni dinamike. Sistem masnih delcev. Splošni zakoni dinamike, gibalna količina, vrtilna količina, mehanska energija, delo in moč. Trki. Normalni in poševni centrični in ekscentrični trk. Mehanska nihanja. Osnovni gradniki, lastna in vsiljena nihanja sistemov z eno prostostno stopnjo. Analitična dinamika. Generalizirane koordinate, virtualno delo in generalizirane sile, Lagrangeve enačbe. Avditorne vaje: Vaje aplikativno dopolnjujejo vsebino predavanj s praktičnim računskim reševanjem problemov mehanike.  
Temeljni literatura in viri
• M. Kegl, M. Vesenjak, B. Harl: Mehanika za mehatronike, FS UM, 2011. • R.C. Hibbeler: Statics and Dynamics, 10th Edition, 2004, Pearson. • I. Gubenšek: Trdnost, Zbirka rešenih nalog, FS UM, 2005, 2. ponatis. • I. Gubenšek: Statika, Zbirka rešenih nalog, FS UM, 2006, 2. ponatis. • J.L. Meriam: Engineering Mechanics, Fifth Edition, Wiley, 2003. • M. Oblak: Rešene naloge iz dinamike, FS, UM, 2002 • ALesnika, M. Oblak, Mehanika II, Kinematika, Zbirkam rešenih nalog, 2005. 
Cilji
Cilji: • osvojiti temeljna znanja s področja mehanike; Kompetence: • kombiniranje predhodno pridobljenih osnovnih znanj, spretnosti in veščin iz matematike in mehanike za uspešno uporabo sodobnih inženirskih numeričnih metod.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• izkazati osnovno znanje iz področja mehanike teles; • analizirati in reševati zmerno težke inženirske probleme z uporabo ustrezne programske opreme; • ovrednotiti dobljene rezultate.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
• spretnosti komuniciranja: ustne predstavitve opravljenih nalog, ustni izpit; • reševanje problemov: analiziranje problema mehanike in priprava za njegovo reševanje.  
Metode poučevanja in učenja
• predavanja, • avditorne vaje, • domače naloge.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Praktični izpit 40  
Teoretični izpit 40  
Opravljene domače naloge 20  
Opombe
• praktični del izpita - praktični del se ocenjuje s točkami od 0 (0 %) do 40 (100 %); praktični del izpita je opravljen, če študent doseže 10 ali več točk (25 % ali več) 40% • teoretični del izpita - teoretični del se ocenjuje s točkami od 0 (0 %) do 40 (100 %); teoretični del izpita je opravljen, če študent doseže 10 ali več točk (25 % ali več) 40% • opravljene domače naloge 20%  
[EOP]