FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 ENERGETSKI STROJI IN NAPRAVE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=14U028

Šifra učne enote    14U028 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B100 STROJNIŠTVO 2 Poletni

ECTS točke 4

Ure - Predavanja 40
Ure - Seminarske vaje 12
Ure - Samostojno delo študenta 68

Nosilci
red. prof. dr. HRIBERNIK ALEŠ
red. prof. dr. KEGL BREDA
doc. dr. BILUŠ IGNACIJO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Znanje iz predmetov: Termodinamika, Mehanika tekočin 
Vsebina
Predavanja: Uvod: energetski viri in načini preobrazbe energije. Hidravlični stroji: Predstavitev in razdelitev hidroenergetskih sistemov. Vodne turbine in pripadajoči sistemi (sesalna cev, difuzor). Karakteristike vodnih turbin. Osnove oblikovanja turbin. Obratovalne karakteristike hidroenergetskega sistema. Regulacija turbin in hidroenergetskih sistemov. Parni in plinski energetski postroji: Parni postroj: Termodinamične osnove, zgradba (turbina, kondenzator, črpalka, kotel) in delovanje parnega postroja, analiza delovnih parametrov. Plinski postroj: Termodinamične osnove, zgradba (kompresor, gorilnik, turbina) in delovanje plinskega postroja, analiza delovnih parametrov, aplikacije za pogon vozil. Kombiniran plinsko-parni postroj: Termodinamične osnove, značilnosti, analiza delovnih parametrov. Motorji z notranjim zgorevanjem: Batni motorji. Princip delovanja in osnovni parametri, analiza delovnih parametrov, aplikacije. Osnove delovnega krožnega procesa batnega motorja (izmenjava delovne snovi, kompresija, zgorevanje, ekspanzija). Karakteristike motorjev.  
Temeljni literatura in viri
• A. Predin: Črpalke in ventilatorji, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 2000. • M. Popovič: Pogonski in delovni stroji, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 1991. • M. Hočevar, M. Dular: Uvod v hidroenergetske sisteme, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, 2015. • J. Raabe: Hydro Power, VDI – Verlag GmbH, Duesseldorf 1985. • T. Wright: Fluid Machinery, Performace, Analysis, and Design, CRC Press, 1999. • M. Tuma: Energetski sistemi, FS Ljubljana, 2004 (ponatis). • R.W. Haywood: Analysis of engineering cycles, Pergamon Press, 1985 • H.J. Thomas: Thermische Kraftanlagen, Springer Verlag, 1986 • B Kegl: Motorji z notranjim zgorevanjem, FS Maribor, 2008 (ponatis). • Heisler, H., Advanced engine technology, SAE, 2011. • A. Hribernik: Energetski stroji in naprave, Toplotni stroji, FS Maribor, 2011. 
Cilji
Cilji: • spoznavanje in razumevanje osnov pridobivanja energije v energetskih postrojih. Kompetence: • kombiniranje predhodno pridobljenih osnovnih znanj, spretnosti in veščin s področja termodinamike in mehanike tekočin za samostojno in kreativno reševanje osnovnih inženirskih problemov.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
razumevanje osnov energijske pretvorbe v toplotnih in hidravličnih strojih, poznavanje komponent in delovanja energetskih postrojev 
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
obvladovanje enostavnih inženirskih problemov na področju energetskih postrojev. 
Metode poučevanja in učenja
frontalna predavanja, reševanje domačih nalog, praktično delo pri avditornih vajah,  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Opravljene domače naloge 10  
Praktični izpit 45  
Teoretični izpit 45  
Opombe
• opravljene domače naloge 10%; • praktični del izpita v obliki pisnega reševanja nalog iz energetskih postrojev 45%; • teoretični del izpita 45%. Študent je dolžan pred pristopom k izpitu opraviti domače naloge. Pri vsakem načinu ocenjevanja je potrebna pozitivna ocena (51 %).  
[EOP]