FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 INŽENIRSKA ORODJA II 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=14U031

Šifra učne enote    14U031 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B100 STROJNIŠTVO 2 Poletni

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 15
Ure - Seminarji 10
Ure - Računalniške vaje 40
Ure - Samostojno delo študenta 85

Nosilci
red. prof. dr. VESENJAK MATEJ
izr. prof. dr. FICKO MIRKO
red. prof. dr. HRIBERŠEK MATJAŽ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Znanja iz predmetov: Matematična analiza, Osnove klasične fizike, Materiali I in II, Mehanika I, Tehniška dokumentacija, Strojnih elementi, Mehanika tekočin. 
Vsebina
Predavanja: 1. del - Osnove računalniških simulacij: • Osnove fizikalno-matematičnih modelov, ki opisujejo obnašanje zveznih domen pod različnimi vplivi. • Osnove metod prostorske diskretizacije zveznih domen. • Metode reševanja problemov mehanike trdnin s poudarkom na metodi končnih elementov. • Načini prostorske diskretizacije, pomen interpolacijskih funkcij, predpisovanje robnih in začetnih pogojev, izbira materialnih modelov in metodologija reševanja diskretnih sistemov z računalnikom. • Pravila dobrega numeričnega modeliranja inženirskih problemov in pravilno vrednotenje ter predstavitev numeričnih rezultatov. 2. del - CAM, CNC: • Programiranje CNC strojev: NC programiranje struženja in rezkanja s pomočjo računalnika. • Definicija vhodne geometrije izdelka in surovca. • Direktna povezava s CAD sistemom. • Procesiranje vhodnih informacij, tehnološko procesiranje, odpravljanje napak. • Simulacija poti rezilnega orodja. • Poprocesiranje in prenos NC programa na stroj. • Praktični primeri. 3. del – Računalniška dinamika tekočin (CFD) • Pregled metod za reševanje problemov dinamike tekočin. • Diskretizacija območja in robni pogoji. • Osnovni modeli turbulentnega toka. • CFD algoritmi reševanja. Seminar: Seminar aplikativno dopolnjujejo vsebino predavanj s poudarkom na praktičnem reševanju izbranih inženirskih problemov z uporabo obravnavanih inženirskih orodij. Računalniške vaje: Računalniške vaje so namenjene praktičnemu spoznavanju in delu študentov z obravnavanimi inženirskimi orodji pri reševanju izbranih inženirskih problemov.  
Temeljni literatura in viri
• REN, Zoran, ULBIN, Miran. MKE Praktikum za ABAQUS : navodila za vaje. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Inštitut za konstrukterstvo in oblikovanje, Laboratorij za zahtevne inženirske simulacije, 2010. • Hriberšek M.: Procesna tehnika, 1.del. Poglavje 2.9. Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 2005. • Akin J. E. – Finite Element Analysis for Undergraduates, London : Academic Press Inc., 1986. • Ferziger, Perič: Computational methods for Fluid dynamics, Springer Verlag, 1997. • I. Pahole, I. Drstvenšek, M. Ficko: Programiranje numerično krmiljenih strojev – rezkanje, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 2005. • I. Pahole, M. Ficko: Programiranje numerično krmiljenih strojev – struženje, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2005. • ANŽEL, Ivan, BALIČ, Jože, BLATNIK, Oki, ČUŠ, Franc, DRSTVENŠEK, Igor, FICKO, Mirko, GRUM, Janez, HERAKOVIČ, Niko, JUNKAR, Mihael, KAMPUŠ, Zlatko, KOPAČ, Janez, NOE, Dragica, ORBANIĆ, Henri, PAHOLE, Ivo, PANJAN, Peter, POLAJNAR, Andrej, PRIVŠEK, Henrik, STARBEK, Marko, ŠMUC, Boštjan, TUŠEK, Janez, VALENTINČIČ, Joško, KUZMAN, Karl (ur.). Moderno proizvodno inženirstvo : [priročnik]. Grosuplje: Grafis trade, 2010. • PAHOLE, Ivo, GUSEL, Leo. Preoblikovanje pločevine - globoki vlek : učbenik. V Mariboru: Fakulteta za strojništvo, 2010. • J. Balič: Računalniška integracija proizvodnje, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 2001. • J. Balič: Contribution to integrated manufacturing, DAAAM International, Vienna, 1999. • P. Smid: CNC Programming Handbook (second edition), Industrial press, New York, 2003.  
Cilji
Cilji: • osvojiti osnovna znanja s področja inženirskih orodij , ki temeljijo na numeričnih preračunih in računalniških simulacijah ter računalniško podprtega programiranja CNC strojev; • pridobiti praktične izkušnje uporabe modernih inženirskih orodij za reševanje inženirskih problemov. Kompetence: • sposobnost kombiniranja predhodno pridobljenih osnovnih znanj, spretnosti in veščin iz mehanike, matematike, fizike, gradiv in proizvodnih tehnologij s poznavanjem sodobnih inženirski orodij za samostojno in kreativno reševanje zahtevnejših inženirskih problemov; • poznavanje in usposobljenost za delo z razpoložljivimi komercialnimi in razvojnimi inženirskimi orodji za reševanje zahtevnejših inženirskih problemov.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
razumevanje osnovnih principov računalniškega reševanja inženirskih problemov, razlik med osnovnimi računskimi modeli in analiza numeričnih rezultatov; poznavanje sistema CAM – CNC programiranja. 
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
praktična uporaba sodobnih računalniških sistemov za reševanje inženirskih problemov; razumevanje CAM sistemov, kombinirana uporaba znanj s področja obdelave. 
Metode poučevanja in učenja
frontalna predavanja, praktično delo pri računalniških vajah, reševanje domačih nalog, izdelava seminarske naloge v skupini. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Praktični izpit 80  
Teoretični izpit 20  
Opombe
• 3 delni praktikum 80% • 3 teoretični kolokviji 20% Študent je dolžan uspešno opraviti (pridobljena pozitivna ocena) vse domače/projektne naloge v okviru praktikuma, doseči pri vseh kolokvijih najmanj 50-% uspešnost in imeti najmanj 80-% prisotnost pri računalniških vajah.  
[EOP]