FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 TOPLOTNI POSTROJI IN NAPRAVE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=14U036

Šifra učne enote    14U036 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B280 ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO 3 Zimski

ECTS točke 3

Ure - Predavanja 25
Ure - Seminarji 5
Ure - Seminarske vaje 5
Ure - Laboratorijske vaje 5
Ure - Samostojno delo študenta 50

Nosilci
izr. prof. dr. MARN JURE
red. prof. dr. HRIBERNIK ALEŠ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Znanje iz predmetov: Termodinamika, Mehanika tekočin, Prenos toplote 
Vsebina
Uvod Energetski postroji (energije, gradniki, obremenitve, stabilnost, presoja) Energetski viri (pregled, Zemlja, mesec, sonce, zajetja) Zgorevanje (proces, energije zgorevanja, nadzor zgorevanja) Toplotni postroji (gradniki, gradnja, prenos toplote, napeljave, naprave, stroji, mediji, vrste toplotnih postrojev, zablode) Toplarna (shema in elementi, toplotna postaja, kondenzacija, priprava vode, kotel, ekspanzija, pretoki in moči, posebne izvedbe) Kotli (delovanje, kurjave, toplotni prenosniki, oprema kotlov, navadni kotli, posebni kotli) Kotlovnice (namen, kotli, priprava medijev, dimnik in čistilne naprave, priprava goriv) Stisnjen zrak (energetski postroj, proces, napajanje, odjem, izgube) 
Temeljni literatura in viri
• Zgaga F., Toplotni postroji in naprave, 2006, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru. • Rajput, R.K., A textbook of power plant engineering, 2008, New Delhi ; Boston : Laxmi, cop. 2008 • HRIBERNIK, Aleš. Energetski stroji in naprave, Toplotni stroji, 2009, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru. • Hewitt, G.F., Shires, G.L., Bott, T.R., Process Heat Transfer, Irwin, 1994. • Marn J., Bašić, S., Vzdrževanje prenosnikov toplote, 2003, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru.  
Cilji
Aplikacija znanja s področja termodinamike, mehanike tekočin in prenosa toplote na oblikovanje kompleksni toplotnih postrojev. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Kako zgraditi toplarno? Kaj so njeni temeljni atributi? Kaj so temeljne naprave? Na kaj je potrebno paziti v fazi projektiranja in s katerimi problemi se bodo verjetno morali spopasti monterji? 
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Sposobnost prenosa teoretičnih spoznanj v manj teoretično okolje in njihova uporaba za določitev naprav v procesni industriji. 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, avditorne vaje, seminarska naloga, laboratorijske vaje 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Ustni izpit 50  
Seminarska naloga 50  
Opombe
• ustni del izpita 50% • seminarska naloga 50%  
[EOP]