FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 HIDRAVLIČNI STROJI I 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=14U039

Šifra učne enote    14U039 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B280 ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO 3 Zimski

ECTS točke 3

Ure - Predavanja 25
Ure - Seminarske vaje 10
Ure - Laboratorijske vaje 5
Ure - Samostojno delo študenta 50

Nosilci
doc. dr. BILUŠ IGNACIJO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Znanja iz predmetov: Matematika, Fizika, Mehanika tekočin.  
Vsebina
Predavanja in vaje: Razvrstitev in osnovni parametri hidravličnih strojev. Teoretične osnove toka skozi hidravlične stroje. Analiza in obratovanje turbinskih strojev. Brezdimenzijska analiza in teorija podobnosti hidravličnih strojev. Centrifugalni turbostroji. Aksialni turbostroji. Dimenzioniranje turbinskih strojev. Kavitacija in kavitacijske karakteristike turbostrojev. Laboratorijske vaje: Meritev pretoka zraka in vode. Meritev tlaka / energijske razlike. Meritev obratovalnih karakteristik hidravličnih strojev. Kavitacijske karakteristike črpalk. Vzporedno/zaporedno delovanje dveh črpalk.  
Temeljni literatura in viri
• B. Lakshminarayana: Fluid Dynamics and Heat Transfer of Turbomachinery, John Wiley & Sons, 1996. • M. Hočevar, B. Širok: Hidravlični stroji : vaje. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2009. Dodatni viri: • L. Škerget: Mehanika tekočin. Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 1994. • C. E. Brennen: Fundamentals of Multiphase flow,Cambridge University Press, 2005. 
Cilji
Cilji: • Poglobljeno teoretično poznavanje fizikalnih principov in funkcionalna raba le tega na področju obratovalnih karakteristik, dimenzioniranja in izbire hidravličnih sistemov. Kompetence: • Kombiniranje pridobljenih osnovnih znanj, spretnosti in veščin iz mehanike tekočin in fizike na kreativno reševanje inženirskih problemov s področja hidravličnih strojev.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• Poznavanje osnovnih vrst hidravličnih strojev. • Razumevanje osnovnih principov delovanja, in oblikovanja hidravličnih strojev. • Sposobnost presoje uporabnosti posameznih hidravličnih sistemov na praktičnih primerih. • Sposobnost povezovanja različnih znanj in postopkov za učinkovito reševanje enostavnih inženirskih problemov.  
Metode poučevanja in učenja
• Predavanja. • Reševanje nalog na avditornih vajah. • Praktično delo na laboratorijskih vajah. • Zaključna diskusija.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Praktični izpit 40  
Teoretični izpit 40  
Laboratorijske vaje (dnevnik, zagovor) 20  
Opombe
- Praktični del izpita v obliki reševanja računskih nalog 40%. - Teoretični del izpita v obliki pisnega odgovarjanja na izpitna vprašanja 40%. - Izdelava in zagovor poročila laboratorijskih vaj 20%.  
[EOP]