FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=14U064

Šifra učne enote    14U064 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B280 ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO 3 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 40
Ure - Seminarji 12
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Laboratorijske vaje 10
Ure - Samostojno delo študenta 103

Nosilci
red. prof. dr. HRIBERNIK ALEŠ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Znanje s področij mehanike tekočin in termodinamike 
Vsebina
Uvod: neposredna in posredna pretvorba energije; konvencionalni in nekonvencionalni obnovljivi viri energije. Energija sevanja sonca: sončno sevanje, direktna in posredna pretvorba energije sevanja sonca v električno energijo. Energija vetra: planetarni in lokalni vetrovi in njihova porazdelitev v Zemljini atmosferi, izvedbe in delovanje vetrnic in posebnih izpeljank. Energija morij: izkoriščanje bibavice, energije valovanja in morskih tokov ter temperaturne diference morske vode. Biomasa: potencialni viri in pridobivanje biomase, pridobivanje goriv iz bio-mase, karakteristike in uporaba biogoriv ter vpliv na okolje. Geotermalna energija: izkoriščanje hidrotermične energije v obliki vroče kapljevite vode ali vodne pare, ter izkoriščanje petrotermalne energije kamnin in vplivi na okolje. Hranjenje energije: hranjenje toplotne kapacitete, solarna jezera, hranjenje latentne energije faznih sprememb, vztrajniki, hranjenje komprimiranih plinov in hranjenje vodika, akumulatorji električne energije.  
Temeljni literatura in viri
• Obvezni / Compulsory: • A. Hribernik, Obnovljivi viri energije, FS Maribor, 2010 • B. Sorensen: Renewable energy, Academic Press, 2000 • Priporočljivi / Recommended: • • M. M. El-Wakil: Powerplant technology; McGraw-Hill, 2001  
Cilji
• Namen predmeta je seznaniti študenta s potencialnimi viri obnovljive energije, z možnostmi in načini njihove energijske pretvorbe in rabe ter vplivi na okolje. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• razumevanje osnov energijske pretvorbe v naravi in njenega izkoriščanja; • poznavanje naprav in opreme za izrabo obnovljivih virov energije.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
• poznavanje energetskih potencialov za sonaravno pridobivanje energije. 
Metode poučevanja in učenja
• predavanja, • domače naloge, • avditorne vaje, • laboratorijske vaje, • seminar.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Opravljene domače naloge 20  
Seminarska naloga 20  
Teoretični izpit 60  
Opombe
• opravljene domače naloge 20%, • opravljena seminarska naloga 20%, • teoretični del izpita 60%. Študent je dolžan pred pristopom k izpitu uspešno opraviti laboratorijske vaje, domače naloge in seminarsko nalogo! Pri vsakem načinu ocenjevanja je potrebna pozitivna ocena (50 %).  
[EOP]