FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 ZNANSTVENO DELO V KMETIJSTVU 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=8089

Šifra učne enote    8089 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B300 KMETIJSTVO 1 Zimski

ECTS točke 15

Ure - Predavanja 15
Ure - Seminarji 60
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Laboratorijske vaje 15
Ure - Terenske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 225

Nosilci
red. prof. dr. BAVEC FRANC
red. prof. dr. VRŠIČ STANISLAV
red. prof. dr. LEŠNIK MARIO
red. prof. dr. IVANČIČ ANTON
red. prof. dr. ŠKORJANC DEJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Poznavanje metodologije znanstveno raziskovalnega dela na nivoju vsebin magistrskega študija Kmetijstvo. 
Vsebina
Predavanja, seminarji, seminarske vaje, laboratorijske vaje, terenske vaje.  
Temeljni literatura in viri
Skladno z namenom doktorskega študija, ki navaja na samostojnost pri delu, študent za dano vsebino predmeta poišče in absolvira vsebine trenutno najnovejše znanstvene literature na danem področju iz mednarodnih vzajemnih baz podatkov. Literatura je dosegljiva preko COBISS/OPAC, Univerzitetne knjižnice v Mariboru in knjižnice Fakultete za kmetijstvo. 
Cilji in kompetence
Študenta uvesti v povsem samostojno delo na področju načrtovanja, izvedbe in prezentacije vrhunskih raziskav v kmetijstvu.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Študent osvoji znanje iz metodologije znanstvenega dela, potrebno za samostojno vrhunsko raziskovalno delo v kmetijstvu.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Samostojnost pri načrtovanju in izvajanju vrhunskih raziskav v kmetijstvu. 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, seminarji, seminarske vaje, laboratorijske vaje, terenske vaje.  

Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): Seminarsko delo. 100  
[EOP]