EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 SOCIOLOGIJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2015&Nacin=1&Predmet=V099

Šifra učne enote    V099 2015

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B100 POSLOVNA EKONOMIJA 1 Zimski

ECTS točke 4

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 60

Nosilci
viš. pred. dr. SRUK VIDA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Vsebina: Sociologija v sistemu znanosti, načela in koraki znanstvenega spoznanja Predmet in metodologija v sociologiji Glavni predstavniki sociološke misli in temeljne sociološke usmeritve Izbrane teme iz obče sociologije in posebnih socioloških disciplin: kultura in družba; tipi družbe; družbene interakcije; spol in seksualnost; družina, zakon in osebno življenje; deviantnost in kriminal; morala in etika; etničnost in rasa; stratifikacija; moderne organizacije; delo; vlada, politična moč oz. oblast in vojna; množični mediji in popularna kultura; izobraževanje; religija; mesta in razvoj modernega urbanizma; revolucije in družbena gibanja; globalizacija; ekološka kriza.  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literature (Compulsory textbooks): -Sergej Flere (2000). Sociologija. PF. Maribor -Michael Haralambos, Martin Holborn (1999). Sociologija, teme in pogledi. DZS. Ljubljan Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks): -Giddens Anthony (1998). Sociology. Polity Press. Cambridge -Giddens Anthony (2000). Tretja pot. Orbis. Ljubljana -Flere Sergej (2000). Sociološka metodologija. PF. Maribor -Flere Sergej, Marko Kerševan (1995). Religija in moderna družba. PF. Maribor -Sruk Vlado (1999). Leksikon morale in etike. EPF. Maribor -Goričar Jože (1975). Temelji obče sociologije. DZS. Ljubljana -Weber Mx (1988). Protestantska etika in duh kapitalizma. ŠKUC. Ljubljana -Toš Niko (ur.) (1999). Vrednote na prehodu, II. SJM, IDV CRJM. Ljubljana 
Cilji
1. Splošni cilji: • spoznavanje temeljnih socioloških pojmov, konceptov in teorij, ki bodo slušateljem v pomoč pri nadaljnjem študiju; • z interdisciplinarno obravnavo ekonomskih, političnih in nasploh družbenih procesov in pojavov bodo pridobivali strokovno in teoretsko podlago za razumevanje, osmišljanje in reševanje vprašanj in dilem, s katerimi se bodo srečevali pri študiju in kasnejšem strokovnem delu. 2. Posebni cilji: • spoznavanje klasičnih in sodobnih osrednjih socioloških usmeritev in temeljev družboslovne metodologije; • Seznanitev s temeljnimi družbenimi procesi in pojavi na nacionalni in globalni ravni: globalizacija, modernizacija, kulturna raznolikost (individualna, skupinska, korporativna, nacionalna, regionalna), družbena mobilnost, politične in družbene organizacije in ustanove (npr. država), tolerantnost, terorizem itd.;  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. s pomočjo predstavitve razvojne kontinuitete sociološke misli skozi zgodovino študentje pridobijo široko polje teoretičnih in aplikativnih znanj, ki jim služijo pri kritičnem osmišljanju in reševanju najrazličnejših problemov v gospodarstvu kot tudi izhodišče za interdisciplinarna razglabljanja; 2. vsebinski poudarek, ki je na primerjalni analizi klasičnih in sodobnih tokov socioloških teoretskih koncepcij ter na reflektiranem ukvarjanju s sodobnimi družbenimi pojavi in procesi, študentom posledično omogoča samostojno in kreativno proučevanje sodobnih družbeno-kulturnih dogajanj;  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. ob upoštevanju navodil znajo izvesti osnovno analizo, upoštevajoč določena metodološka izhodišča; 2. znajo zbrati in urediti podatke in ideje na standarden način; 3. znajo presoditi o zanesljivosti podatkov na osnovi znanih metod in po navodilih; 4. so sposobni pridobljene podatke prenest v druge situacije in jih nato aplicirati pri reševanju širše zastavljene problematike; 5. se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje, ki stalno dopolnjujejo svoje splošno znanje in težijo h kar se da holističnemu pogledu na svet. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. razumevanje, primerjava in kritična presoja socioloških idej in konceptov, 2. kritično razmišljanje, 3. navajanje k samostojnemu delu, 4. reševanje problemov, 5. konstruktivno skupinsko delo, 6. ustrezno organiziranje časa. Praktične veščine: 1. študent vzpostavi povezavo med teorijo in prakso v smislu, da pridobljeno teorijo uporabi za interpretiranje aktualne dnevne problematike na področju kulture, politike in ekonomije; 2. v podjetju lahko pridobljeno znanje uporabi pri reševanju konkretnih problemov (na primer na področju komuniciranja, etike, sistemske organizacije, itd.).  
Metode poučevanja in učenja
klasična predavanja; razprava o vsebini predstavljenih seminarskih nalog; individualne konzultacije s predavateljem; samostojni študij gradiva AV predstavitve obravnava študijskih primerov aktivno individualno in/ali skupinsko delo 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 70  
Seminarska naloga 30  
Opombe
Opomba: Da je obveznost pri predmetu opravljena (pozitivna končna ocena), morajo študenti opraviti vse obveznosti po programu. Seminarska naloga s predstavitvijo in uspešnim zagovorom je predpogoj za pristop k izpitu. 
[EOP]