EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 KONCEPTI IN ARHITEKTURA POSLOVNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=D439

Šifra učne enote    D439 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 8
Ure - Samostojno delo študenta 172

Nosilci
izr. prof. dr. STERNAD ZABUKOVŠEK SIMONA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
• Arhitektura poslovnih informacijskih rešitev • Vidiki in koncepti celovitih poslovnih informacijskih rešitev • Vidiki in koncepti specializiranih poslovnih rešitev (CRM, SCM …) • Vidiki in koncepti spletnih rešitev • Tehnološka infrastruktura poslovnih informacijskih rešitev • Problematika povezovanja poslovnih informacijskih rešitev v podjetjih • Življenski cikel poslovnih informacijskih rešitev • Poslovne informacijske rešitve in računalništvo v oblaku • Poslovne informacijske rešitve in storitveno usmerjena arhitektura  
Temeljni literatura in viri
Recker J.: Scientific Research in Information Systems, Springer 2013 Shanks G., Seddon P.B., Willcocks L.P. (ed.): Second-Wave Enterprise Resource Planning Systems, Cambridge Univeristy Press, 2013 Skroch O.: Developing Business Application Systems: On the Specification and Selection of Software Components and Services, Springer 2010  
Cilji
Študenti bodo razumeli arhitekturo poslovnih informacijskih rešitev in bodo razvili poglobljeno poznavanje celovitih informacijskih rešitev (ERP), CRM in drugih rešitev. Znali bodo analizirati življenjski cikel rešitev s poudarkom na uvajanju in uporabi ter sklepati o kritičnih dejavnikih rešitev v posameznih fazah. Sposobni bodo raziskovati različne vidike poslovnih informacijskih rešitev in znotraj tem sodelovati v skupinah, uporabljati informacijske vire in infrastrukturo ter biti pri tem samostojni. Študenti bodo znali pripraviti in izvesti raziskavo izbranega problema s področja poslovnih informacijskih rešitev.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje Študenti bodo: ? osvojili poglobljeno in sistematično razumevanje poslovnih informacijskih rešitev ? znali analizirati in obvladovati etične vidike razvoja in uporabe poslovnih informacijskih rešitev ter bodo znali proaktivno sodelovati z drugimi pri oblikovanju rešitev ? pridobili celovito razumevanje tehnik in metod za raziskovanje poslovnih informacijskih rešitev  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti bodo: ? znali kritično analizirati, obvladovati kompleksnost in nepopolnost podatkov oz. nasprotij na področju arhitekture, uvajanja in uporabe poslovnih informacijskih rešitev ? oblikovali nove pristope k proučevanju poslovnih informacijskih rešitev na način, ki lahko doprinese k razvoju njihove zasnove, uvajanja in uporabe ? pridobili konceptualno razumevanje na višjih ravneh in zmožnosti kritičnega razmišljanja, na osnovi katerega bodo v stanju samostojno ocenjevati raziskovanje modelov poslovnih informacijskih rešitev in bodo v stanju razpravljati o alternativnih pristopih na tem področju ? znali delovati samostojno in oblikovati originalne rešitve na področju poslovnih informacijskih rešitev, njihovega uvajanja in uporabe Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti bodo: ? znali voditi skupine in sodelovati v njih pri pripravi raziskav na poslovnih informacijskih rešitev ? v stanju uporabljati širok nabor učnih virov ? pridobili zmožnost samorefleksije in izboljševanja delovanja na področju raziskovanja poslovnih informacijskih rešitev ? se bodo naučili samostojno in kompetentno inovativno raziskovati modele poslovnih informacijskih rešitev ? neodvisni in samokritični ter bodo vodili in podpirali učenje drugih v smisli kontinuiranega strokovnega razvoja ? v stanju celovito in kontinuirano komunicirati z drugimi strokovnjaki poslovne informatike in drugih poslovnih področij ter bodo pridobili zmožnosti uspešnih svetovalcev na področju uvajanja poslovnih informacijskih rešitev ? lahko nadaljevali svoje izobraževanje samostojno v okviru poslovne informatike na področjih drugih poslovnih funkcij Praktične veščine Študenti bodo: ? v stanju delovati v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah ter bodo pregled o dobrih praksah področja ? postali strokovnjaki na področju poslovnih informacijskih rešitev ? tekoče obvladali tehnike tekoče in natančno ter učinkovito oz. se bodo v stanju prilagajati novim situacijam  
Metode poučevanja in učenja
• predavanja • usmerjanje samostojnega raziskovanja kandidata  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminarska naloga 50  
Pisni ali ustni izpit 50  
Opombe
Študent opravi izpit, ko je vsak del preverjanja znanja in izdelkov pozitiven. 
[EOP]