EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 OSNOVE EKONOMIJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=G002

Šifra učne enote    G002 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B141 GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO 1 Zimski
2 BU30 GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER GRADBENIŠTVO 1 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 75

Nosilci
red. prof. dr. KRAČUN DAVORIN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni posebnih zahtev 
Vsebina
Osnovni pojmi ekonomije Ekonomski sistem in tržni mehanizem Teoretični koncept ponudbe Teoretični koncept povpraševanja Oblikovanje cen v različnih pogojih Monopol in nepopolna konkurenca Cene produkcijskih faktorjev in razdelitev Makroekonomija in najpomembnejše makroekonomske spremenljivke Gospodarska rast (dolgoročna analiza) in poslovni cikli (kratkoročna analiza) Keynesianska analiza agregatnih izdatkov Agregatna ponudba in agregatno povpraševanje Denar in denarna politika Proračunska politika Izbrani problemi stabilizacijske politike  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literature (Compulsory textbooks): Davorin Kračun: Uvod v ekonomijo z mikroekonomiko, GV založba, Ljubljana 2008. OSNOVE EKONOMSKE TEORIJE II, MAKROEKONOMIJA, Peter Mikek in Mira Rihtarič, Univerza v Mariboru, EPF EKONOMIJA – naloge z rešitvami, Peter Mikek in drugi, Univerza v Mariboru, EPF Dodatna literatura (Additional Recommendations): Economics. Michael Parkin. Pearson, 2012 Economics, 19th Edition. P. Samuelson and W. Nordhaus, McGraw-Hill, 2010  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Osvojijo osnove pojmov iz ekonomije 2. Spoznajo uporabnost različnih teorij s področja osnov ekonomije 3. Spoznajo osnovne elemente ekonomije in povezave med njimi 4. Spoznajo in osvojijo pojme osnov ekonomije 5. Se naučijo natančnosti izražanja, pisanja in razmišljanja na področju osnov ekonomije 6. Usvojijo temeljna znanja iz ekonomije 7. Spoznajo pomen ekonomije Pridobijo občutek za ekonomiko  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Osvojijo osnovne pojme ekonomije 2. Se naučijo uporabljati ekonomiko pri reševanju poslovnih problemov. 3. Razlikujejo temeljne značilnosti ekonomije 4. Se zavedajo etičnih vprašanj na področju ekonomije 5. Etična vprašanja znajo uskladiti z lastnimi pogledi. Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. Ob upoštevanju navodil znajo izvesti osnovno analizo, upoštevajoč določena izhodišča. 2. Znajo zbrati in urediti podatke in ideje na standarden način. 3. Znajo presoditi o zanesljivosti podatkov na osnovi znanih metod in po navodilih. 4. Študenti se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Uporabljajo IKT. 2. Razvijajo spretnosti za timsko delo. 3. Izgrajujejo profesionalno etiko. 4. Vzpostavljajo mednarodne stike. 5. Razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo. Razvijajo interes za vseživljenjsko učenje.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja Seminarske vaje in skupinsko delo Reševanje gradiva za vaje 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni in ustni izpit 100  
[EOP]