EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 POSLOVNA ANGLEŠČINA – G 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=G006

Šifra učne enote    G006 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B141 GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO 2 Zimski
2 BU30 GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER GRADBENIŠTVO 1 Zimski

ECTS točke 3

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 45

Nosilci
lekt. mag. GAJŠT NATAŠA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Znanje angleškega jezika vsaj na srednješolski ravni oz.vsaj na B1 (CEFRL). 
Vsebina
Predmet obravnava različne teme in besedišče s področja ekonomije in poslovnih ved (npr. marketing, organizacije, finance, človeški viri, mednarodni trgi, medkulturno sporazumevanje) in situacij, v katerih bodo bodoči diplomanti uporabljali angleški jezik npr. predstavitev in pogovor o podjetju, predstavitev izdelkov itn. 
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): Cotton, D., D. Falwey, S. Kent. (2010). Market Leader Intermediate, 3rd edition. Harlow: Pearson Education Limited. – izbrana poglavja Mascull, B. (2010). Business Vocabulary in Use Intermediate, Second edition. Cambridge: Cambridge University Press – izbrana poglavja. Izročki na predavanjih (aktualni strokovni časopisni članki). Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks): Duckworth, M. (2004). Business Grammar and Practice. New edition. Oxford: Oxford University Press. EVROTERM. Večjezična terminološka baza izrazov Evropske unije. Dostopno na: http://evroterm.gov.si/.  
Cilji
• poglobiti splošno jezikovno znanje študentov; • seznaniti študente z osnovami poslovne korespondence v angleškem jeziku • seznaniti študente z osnovno poslovno terminologijo; • razvijati splošne govorne in pisne spretnosti v agleškem jeziku; • razvijati specifične poslovne komunikacijske spretnosti (n.pr. telefoniranje, elektronska pošta, neformalni pogovori, osnove predstavitev in osnove sodelovanja na poslovnih sestankih). Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Pisno in ustno izražanje, sporazumevanje in samostojno učenje ter delo, zmožnost uporabe informacijske tehnologije (npr. internet, baze podatkov in urejevalnik besedil)  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Ta predmet bo študentom omogočil: 1. razumevati krajša avtentična poslovna besedila 2. samostojno se učiti jezik in pri tem uporabljati različne vire (učbenike, spletne strani, jezikovne priročnike, slovarje, baze podatkov) 3. pisati kratka besedila, namenjena poslovnim partnerjem: poslovna pisma ( povpraševanje, ponudba, naročilo itn.) 4. govoriti v različnih enostavnejših poslovnih kontekstih  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Pisno in ustno izražanje, sporazumevanje in samostojno učenje ter delo, zmožnost uporabe informacijske tehnologije (npr. internet, baze podatkov in urejevalnik besedil)  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja/ seminarske vaje AV predstavitve Problemsko zasnovano učenje jezika Delo v dvojicah in skupinsko delo Analiza študijskih primerov Skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Sodelovanje na vajah 20  
Pisni izpit 80  
[EOP]