EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 POSLOVNA NEMŠČINA -G 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=G007

Šifra učne enote    G007 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B141 GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO 2 Zimski
2 BU30 GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER GRADBENIŠTVO 1 Zimski

ECTS točke 3

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 45

Nosilci
lekt. mag. PLOS ALENKA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Znanje nemškega jezika vsaj na srednješolski ravni oz.vsaj na B1 (CEFRL). 
Vsebina
Predmet obravnava različne teme in besedišče s področja poslovnih ved in ekonomije, poslovne korespondence in situacij, v katerih bodo bodoči diplomanti uporabljali angleški jezik (npr. predstavitev izdelkov in pogovor o podjetju, tipi vodenja podjetja, opisovanje gibanj, itn.).  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): 1. Adelheid Höffgen: Deutsch lernen für den Beruf. Hueber Verlag, 2001. (poglavja od 1 do 3) 2. V. Eismann: Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz, Cornelsen, 2010. (izbrana poglavja) 3. Kline/Židanik/Senčar: Nemška slovnica z vajami, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2004, 4. Gradiva, dana na predavanjih oz. vajah Dodatna študijska literatura (Additional textbooks): 1. http://www.evroterm.gov.si/ 2. Študenti naj redno berejo revije in časopise v nemškem jeziku kot so Die Wirtschaftswoche, Das Handelsblatt, Das Wirtschaftsblatt in in ostale strokovne publikacije, ki so na razpolago v čitalnici EPF. Priporočeno je tudi redno spremljanje tekočih političnih in gospodarskih dogodkov na nemških in avstrijskih TV mrežah.  
Cilji
• poglobiti splošno jezikovno znanje študentov; • razvijati govorne in pisne spretnosti v nemškem jeziku; • seznaniti študente z osnovno poslovno terminologijo; • seznaniti študente z osnovami poslovne korespondence v nemškem jeziku; • razvijati specifične poslovne komunikacijske spretnosti (n.pr. telefoniranje, elektronska pošta, neformalni pogovori, osnove predstavitev in osnove sodelovanja na poslovnih sestankih).  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Ta predmet bo študentom omogočil: 1. razumevati krajša avtentična poslovna besedila v nemščini; 2. samostojno se učiti jezik in pri tem uporabljati različne vire (učbenike, spletne strani, jezikovne priročnike, slovarje, baze podatkov); 3. pisati kratka besedila, namenjena poslovnim partnerjem: poslovna pisma ( povpraševanje, ponudba, naročilo itn.), 4. govoriti v različnih enostavnejših poslovnih kontekstih .  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Pisno in ustno izražanje, sporazumevanje in samostojno učenje ter delo, zmožnost uporabe informacijske tehnologije (npr. internet, baze podatkov in urejevalnik besedil) 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja/ seminarske vaje AV predstavitve Problemsko zasnovano učenje jezika Delo v dvojicah in skupinsko delo Analiza študijskih primerov Skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 80  
Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah 20  
[EOP]