EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 OSNOVE FINANC 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=G014

Šifra učne enote    G014 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B141 GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO 2 Poletni
2 BU30 GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER GRADBENIŠTVO 3 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 105

Nosilci
red. prof. dr. MARKOVIČ HRIBERNIK TANJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni posebnih zahtev 
Vsebina
-denar: definicija, funkcije, oblike, vrste denarnih suistemov, cena denarja -spremembe vrednosti denarja -finančni sistem: finančni trg, udeleženci, instrumenti -osnove delovanja borze -izvedeni finančni instrumenti -časovna vrednost denarja -obrestne mere in donosnost -rizična in terminska struktura obrestnih mer -centralna banka: osnove delovanja, vloga v denarnem sistemu, instrumenti in cilji CB EMU in ECB -vloga poslovnih bank in osnove njihovega delovanja -osnove podjetniških financ  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): Tanja Markovič Hrtibernik: Osnove financ (zapiski predavanj). 2009. Ekonomsko poslovna fakulteta. Maribor Tanja Markovič Hribernik, Vita Jagrič: Praktikum za vaje. 2008. Ekonomsko poslovna fakulteta. Maribor. Dodatna študijska literatura (Additional textbooks): Aktualni članki in analize s področja financ  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1.Spoznajo in osvojijo pojme iz področja financ 2.Spoznajo pomen in vlogo financ in finančnega sektorja v narodnem gospodarstvu 3. Spoznajo pomen in vlogo finančnih institucij v finančnem sistemu 4. Osvojijo temeljna znanja iz področja delovanja finančnih institucij (centralne banke, poslovnih bank in drugih finančnih institucij), finančnih trgov, spoznajo osnovne značilnosti finančnih instrumentov, vključno izvedenih finančnih instrumentov, koncept donosnosti in donosnosti do dospetja, koncept terminske in rizične strukture obrestnih mer, spreminjanje vrednosti denarja, režime deviznega tečaja, koncept časovne vrednosti denarja in osvojijo temeljna znanja iz področja podjetniških financ  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Osvojijo osnovne pojme in znanja s področja financ 2. Se naučijo uporabljati osnovna znanja s področja financ pri razumevanju dogajanj v finančnem sistemu 3. Se zavedajo etičnih vprašanj na finančnem področju 4. Etična vprašanja na področju financ znajo uskladiti z lastnimi pogledi.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: -zmožnost spremljanja dogajanj na finančnem področju, -zmožnost komuniciranja v strokovni javnosti  
Metode poučevanja in učenja
- klasična predavanja; - AV predstavitve; - obravnava primerov; - aktivno skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 100  
[EOP]