EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 POLITIKA PODJETJA IN STRATEŠKI MANAGEMENT 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=G016

Šifra učne enote    G016 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B141 GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO 3 Zimski
2 BU30 GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER GRADBENIŠTVO 3 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
red. prof. dr. DUH MOJCA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni posebnih zahtev 
Vsebina
1. Izhodiščne opredelitve filozofije, kulture in etike podjetja 2. Interesi (zunanjih in notranjih) udeležencev podjetja 3. Soodvisnosti interesov udeležencev podjetja z njegovo filozofijo, kulturo in etiko ter vpliv tega na politiko podjetja 4. Osnovne teorije o ustanovitvenih in razvojnih vizijah ter o politiki in upravljanju podjetja 5. Politika kot poslanstvo, smotri in temeljni cilji podjetja 6. Interesni potenciali in procesne razsežnosti politike podjetja 7. Inštitucionalne razsežnosti politike podjetja 8. Inštrumentalna podpora politiki podjetja 9. Osnovne teorije o strategijah in strateških potencialih podjetja 10. Strateške možnosti in strategije 11. Strateški potenciali in procesne razsežnosti strateškega mangementa 12. Inštitucionalne razsežnosti strateškega managementa 13. Inštrumentalna podpora strateškemu managementu  
Temeljni literatura in viri
Obvezni: ? Belak, J. (2010): Integralni management. Gubno: Založba MER v Mariboru, strani: 25-41, 61-92, 153-164. ? Belak, J. (2000): Podjetniško planiranje kot funkcija management. Gubno: MER Evrocenter, strani: 63-152. Ali: Belak, J. (2002): Politika podjetja in strateški management. Gubno: Založba MER v Mariboru, strani: 106-131, 135-209. ? Duh, M. (2000): Posebnosti managementa družinskega podjetja. V: MER Revija za management in razvoj, MER Evrocenter, let. 2, št. 4-5, strani: 38-55. Ali knjiga: Duh, M. (2003): Družinsko podjetje: Razvoj in razvojni management družinskega podjetja. MER Evrocenter, Založba MER v Mariboru, strani: 143-177. ? Primeri in naloge posredovani na predavanjih in vajah  
Cilji
- spoznati študenta z možnimi filozofijami, kulturo in etiko podjetja, z interesi udeležencev podjetja ter vplivom tega na politiko podjetja; - spoznati študenta z ustanovitvenimi in razvojnimi vizijami, ter s procesno, inštrumentalno in inštitucionalno razsežnostjo politike podjetja; - seznaniti študenta s strateškim managementom kot sredstvom za uresničitev politike podjetja z vsebovanim poslanstvom ter smotri in temeljnimi cilji podjetja; - razviti razumevanje procesnih, inštitucionalnih in inštrumentalnih razsežnosti strateškega managementa.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
zmožnost analize in sinteze upravljanje in vodenje podjetja s planiranjem in kontrolingom obvladovanje sprememb prepoznavanje vpliva makro in mikroekonomskih dejavnikov prepoznavanje in uporaba upravljalno-vodstvenega inštrumentarija  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: - zmožnost uporabe znanja v praksi - zmožnost generiranja novih idej - zmožnost prilagajanja novim razmeram - zmožnost delovanja v interdisciplinarni skupini - odločanje - etična zavezanost 
Metode poučevanja in učenja
- predavanja - AV predstavitve - obravnava študijskih primerov - aktivno skupinsko delo 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Sodelovanje pri predavanjih in vajah 30  
Pisni izpit 70  
[EOP]