EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 OSNOVE ORGANIZACIJE IN SPLOŠNEGA MANAGEMENTA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=G019

Šifra učne enote    G019 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 75

Nosilci
red. prof. dr. POTOČAN VOJKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni posebnih pogojev 
Vsebina
Podjetje kot organizacija Razvoj organizacijskih oblik v EU Sodoben management in spreminjanje podjetja in drugih organizacij v Sloveniji Trendi spreminjanja v managementu v EU Funkcije managementa Management in strategija podjetja Dejavniki organiziranosti podjetja Kaj dela manager Osnove managementskih konceptov Osnove organizacijskih metod Konkurenčnost managementa in organizacije Človek, organizacija in management Kako razumeti vzroke in posledice razvoja managemetna in organizacije Trendi razvoja managementa in organizacije v slovenskem in širše evropskem gospodarstvu 
Temeljni literatura in viri
Uršič, Duško: Osnove organizacije in managementa. UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, 2004 
Cilji
Študenti bodo obravnavali splošno uveljavljene osnove o organizacijskih in managementskih vidikih podjetij in drugih organizacijah. Osnovni organizacijski in managementski vidiki so predstavljeni na način, ki s pomočjo praktičnih primerov iz slovenskega in širše evropskega gospodarstva omogočajo spoznavanje in kritično presojanje potencialov poslovno-ekonomskih, organizacijskih, managementskih, humanih in okoljskih dejavnikov poslovanja. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Predstavljeno pod cilji. 
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Predstavljeno pod cilji. 
Metode poučevanja in učenja
interaktivna predavanja; samostojno delo študentov 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 80  
Sodelovanje pri predavanjih in vajah 20  
[EOP]