EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 UPRAVLJANJE IN STRATEŠKI MANAGEMENT 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=G104

Šifra učne enote    G104 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BM14 GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO 2 Zimski
2 BM30 GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER GRADBENIŠTVO 2 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 135

Nosilci
red. prof. dr. DUH MOJCA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
 
Vsebina
- Upravljanje in strateški management v razsežnostih MER-ovega modela integralnega managementa primerjalno z drugimi modeli - Filozofija, kultura in etika podjetja kot okvir upravljanju in strateškemu managementu - Politika podjetja (pojem in vsebina politike podjetja; posebnosti možnih politik in vplivnih dejavnikov na politiko v različnih vrstah podjetij) - Razvojna vloga normativne ureditve podjetja - Strateške možnosti in strategije (področja iskanja strateških možnosti, pojem in vrste strategij, posebnosti v različnih vrstah podjetja, možne oblike razvoja podjetja) - Strateška poslovna področja in strateške poslovne enote - Razvojno strukturiranje podjetja 
Temeljni literatura in viri
Temeljna: • Belak J. (2002): Politika podjetja in strateški management. Druga dopolnjena izdaja. MER Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru. • Kralj J. (1995): Politika podjetja v tržnem gospodarstvu. Univerza v Mariboru, EPF, Maribor. • Belak J. (2003): Praktikum managementa. Druga spremenjena izdaja. MER Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru • MER Revija za management in razvoj, štev. 4-5, l. 1999, MER Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru Za izpopolnitev potrebnih izhodiščnih znanj za razumevanje integralnega managementa: • Duh M. in Kajzer Š. (2002): Razvoj in razvojni modeli podjetja in managementa. Aktualnosti managementa in razvoja, 1. Mer Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru. • Belak J, soavtorice in soavtorji (2003): Integralni management in razvoj podjetja. MER Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru. Dopolnilna literatura za razširitev znanja z izbranimi tematskimi področji bo določena individualno glede na izbrano seminarsko raziskavo  
Cilji
- seznaniti študenta s procesno, inštrumentalno in inštitucionalno razsežnostjo upravljanja in strateškega managementa; - integrirati predhodno pridobljena ekonomska, pravna in druga znanja z upravljalno-vodstveno teorijo, ki je bistvo tega predmeta; - usposobiti študenta za raziskovalno sodelovanje pri reševanju konkretnih problemov na področju strateškega managementa in upravljanja.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: - zmožnost analize in sinteze - upravljanje in vodenje podjetja s planiranjem in kontrolingom - obvladovanje sprememb - prepoznavanje vpliva makro in mikroekonomskih dejavnikov - prepoznavanje in uporaba upravljalno-vodstvenega inštrumentarija  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: - zmožnost uporabe znanja v praksi - raziskovalne sposobnosti - zmožnost generiranja novih idej - zmožnost prilagajanja novim razmeram - zmožnost delovanja v interdisciplinarni skupini - odločanje - etična zavezanost 
Metode poučevanja in učenja
- predavanja - obravnava študijskih primerov - aktivno individualno in skupinsko delo 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah 30  
Individualno raziskovalno delo 40  
Ustni izpit 30  
[EOP]