EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 KOMUNICIRANJE, MOTIVIRANJE IN REŠEVANJE KONFLIKTOV 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=G105

Šifra učne enote    G105 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BM14 GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO 1 Poletni
2 BM14 GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO 2 Poletni
2 BM30 GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER GRADBENIŠTVO 1 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 15
Ure - Seminarji 15
Ure - Samostojno delo študenta 150

Nosilci
red. prof. dr. MUMEL DAMIJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
 
Vsebina
1 Komuniciranje 1.1 Značilnosti komuniciranja 1.2 Besedno in nebesedno komuniciranje 1.3 Pisno in ustno komuniciranje 1.4 Formalni in neformalno komuniciranje 1.5 Načrtovanje in izvajanje komuniciranja 1.6 Komuniciranje med kulturami 1.7 Komuniciranje kot veščina 2 Motiviranje 2.1 Modeli motivacije 2.2 Vpliv različnih dejavnikov na motivacijo 2.3 Motivacija v timskem delu 2.4 Oblikovanje ustreznega sistema motiviranja 2.5 Vpliv kulture na motiviranost zaposlenih 3 Konflikti 3.1 Vrste in ravni konfliktov 3.2 Nastajanje konfliktov 3.3 Pristopi k reševanju konfliktov 
Temeljni literatura in viri
Temeljna literatura ? Gradivo, ki ga študenti dobijo na predavanjih Didatna literatura ? Mumel, D. (2008). Komuniciranje v poslovnem okolju. Maribor: De Vesta, 2008. ? Berlogar, J. (1999). Organizacijsko komuniciranje – od konfliktov do skupnega pomena. Gospodarski vestnik, Ljubljana. ? Denny, R. (1997). O motivaciji za uspeh. Gospodarski vestnik, Ljubljana. ? Grubiša, N. (2001). Motivacija: kako organizirati poslovanje in motivirati zaposlene. Marbona: Ljubljana. ? Bruce, A., Pepitome J.S. (1998). Motivating Employees. McGraw-Hill. ? Thomas K.W. (2003). Intrinsic Motivation at Work: Building Energy and Commitment. Berret-Koehler ? Publisher, San Francisco. ? Bovee, C.L., Thill, J.V., Schatzman, B.E. (2002). Business Communication Today. Prentice Hall ? International. ? 7. Shapiro, D. 1996. Konflikt in komunikacije. Ljubljana: Zavod za odprto družbo. ? 8. Schermerhorn, J.R.Jr. (2000). Organizational Behavior. New York: John Wiley & Sons.  
Cilji
Osnovni namen predmeta je seznaniti študente z učinkovitimi načini motiviranja zaposlenih pri delu, komuniciranjem pri delu in konflikti ter rešenajem konfliktov v delovnem okolju.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Po opravljenih obveznostih bo študent sposoben razumeti proces komuniciranja, motiviranja, nastajanja in reševanja konfliktov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Študent bo sposoben v poslovnem okolju: ? načrtovati procese in aktivnosti komuniciranja ? načrtovati in izvajati aktivnosti motiviranja ? zaznati konflikt in poiskati ustrezno rešitev.  
Metode poučevanja in učenja
Interaktivna predavanja, obravnava študijskih primerov, seminarske vaje, aktivno skupinsko delo.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 60  
Seminarska naloga 40  
[EOP]