EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 ANALIZA MEDNARODNIH GOSPODARSKIH GIBANJ 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M735

Šifra učne enote    M735 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 2 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 2 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 2 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 1 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 2 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 2 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 2 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 2 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
red. prof. dr. OPLOTNIK ŽAN JAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Vsebina predmeta je usmerjena v dve področji, ki se smiselno integrirata v uporabno celoto. Na eni strani slušatelj spozna najpomembnejše pojme s področja mednarodne ekonomije (svetovna gospodarska rast, cene, zaposlenost, trgi surovin, mednarodni tokovi kapitala, proizvodnja, investicije, plačilna bilanca, obrestne mere, deželno tveganje, ipd) na drugi strani pa osnovna orodja in instrumente ekonomske analize. Temeljne vsebine se tako razvijajo skozi pojme kot so:: izračun glavnih makroekonomskih indikatorjev, njihov pomen, funkcijske odvisnosti, relativnostna analiza, mednarodni ekonomski trendi in napovedovanje gospodarskih gibanj, gibanja ekonomske aktivnosti v razvitih ekonomijah (EU, ZDA, Japonsko gospodarstvo), nove ekonomije (JV Aziji, Kitajska, velesila 21. st., Rusija, Indija, J. Amerika), tretji svet (Afrika, bližnji vzhod) in ekonomska globalizacija, ipd Predmet je izrazito aplikativno usmerjen, saj vsebina, ki ima sicer formalno strukturo temelječo na teoretičnih osnovah, daje prednost obravnavi praktičnih primerov in aktualnih dogajanj na področju dinamičnega globalnega okolja ('case studies'):  
Temeljni literatura in viri
Bajt, A., Štiblar, F. (2002);«Ekonomija, ekonomska analiza in politika«, GV založba Bajt, A., Štiblar, F. (2002): »Statistika za družboslovce«, GV Založba Pfajfar, L. (2014); »Osnovna ekonometrija«, EF Ljubljana ., Prosto dostopne baze podatkov: Eurostat, IMF, WB, etc Prosto dostopna aktualna literatura strokovnega in znanstvenega značaja (revije, članki, ipd)  
Cilji
Cilj predmeta je slušatelju približati sodobne pristope k analizi trendov v mednarodnih gospodarskih gibanjih, v nadaljevanju pa preko primerov podati pregled tekočih (aktualnih) ekonomskih gibanj v svetovnem gospodarstvu.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Ob koncu predavanj je slušatelj sposoben samostojne analize mednarodnega ekonomskega okolja in dejavnikov tako na kvalitativnem kot kvantitativnem nivoju. Slednje mu omogoča pregled ključnih informacij kot pomoč za sprejemanje strateških odločitev v velikih multinacionalnih poslovnih sistemih ali (nad)nacionalnih institucijah.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Razumevanje in uporaba obravnavane tematike z zmožnostjo analize problemov in sistemskega razmišljanja.  
Metode poučevanja in učenja
Klasična predavanja AV predstavitve Obravnava primerov Aktivno skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminar 40  
Pisni izpit 50  
Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah 10  
[EOP]