EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 INVENCIJSKO-INOVACIJSKI MANAGEMENT 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M744

Šifra učne enote    M744 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 2 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 2 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 2 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 2 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 1 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 2 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 2 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 2 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
red. prof. dr. ŽENKO ZDENKA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Viri in vrste inovacij ter povezanost z etiko, družbeno odgovornostjo ter trajnostnim razvojem 2. Odvisnost invencijsko-inovacijske sposobnosti od ljudi in njihove absorbcijske sposobnosti za novosti 3. Ustvarjalnost, ustvarjanje okolje in metode 4. Teorija širjenja invencij v družbi 5. Teorija inoviranja po Druckerju 6. Značilnosti nastanka sedanjega modela in prakse managementa in inoviranja Japonske 7. Študij inoviranja v najinovativnejših podjetjih Japonske8. Značilnosti nastanka sedanjega modela in prakse managementa in inoviranja ZDA 9. Študij inoviranja v najinovativnejših poslovnih modelih ali podjetjih v ZDA 10. Skupne in razlikovalne lastnosti managementa in inoviranja EU, Japonske in ZDA 11. Študij inoviranja v najinovativnejših poslovnih modelih ali podjetjih v EU 12. Slovenija na poti iz institucionalne v dejansko tranzicijo v inovativno družbo in gospodarstvo 13. Primeri inovacijsko najuspešnejših podjetij v svetu  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): Schilling Melissa (2005): Strategic Management of Technological Innovation, McGraw-Hill, NY. Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks): Chesbrough, Henry. Open Services Innovation. Jossey Bass. San Francisco. USA. 2011. Burgelman, R., Christensen, C., Wheelwright, S. (2004) Strategic Management of technology and Innovation, McGraw Hill, New York. Drucker Peter (1998): The Discipline of Innovation. Harvard Business Review, Nov-Dec 1998. Ženko Z. in drugi, Invencijsko-inovacijski management. (predvidena nova izdaja) Rogers, E. M. (2003): Diffusion of Innovation, 5th ed. New York. Free Press Mulej, Matjaž. (2007) Inoviranje navad države in manjših podjetij z invencijami iz raziskovalnih organizacij. FM Koper. Drugi novi mednarodni in slovenski viri po sprotnem izboru/Other new international and Slovenian references on a real time basis Zapiski predavanj in dodatni viri, s katerimi se študenti seznanijo na predavanjih / Lecture notes and aditional sources instructed to students in the class  
Cilji
Nadgraditi vednost in znanje ter vrednote, ki jih študenti pridobijo v dodiplomskem študiju, s sposobnostmi za management invencij in inovacij v sodelovanju raziskovalnih (tehnoloških in tržniških) razvojnih, in operativnih delov podjetja, pa tudi tovrstnih samostojnih organizacij, kot so univerze in inštituti na eni strani in podjetja ter druge operativne organizacije na drugi strani. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: razumevanje in uporaba znanja za zmožnost presojanja, sporazumevanja in učenja, zmožnost uporabe analiznih metod glede invencij in inovacij, razvit občutek za kulturne razlike, zmožnost delovanja v timu, sistemsko razmišljanje, ....  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: Raven znanja: - Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju invencijsko-inovacijskih procesov in med sorodnimi področji, ki omogočajo celovitost. Pri delu je sposoben uporabe nekaterih teorij o inoviranju in raziskav na področju inoviranja. Razume znanstvene članke in jih zna uporabiti. Raven etike: - S poznavanje etike sodelovanja se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. Raven metodološkega znanja na ravni predmeta/področja: Pozna in razume širok nabor metod (NOVOST; USOMID in drugih metod s področja ustvarjanja idej) uporabnih za svoje delo. (navedemo katere).  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize: - Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita, nepopolna in nasprotujoča si področja znanja o inoviranju ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize . Raven sinteze: - Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika invencijsko-inovacijskih procesov v teoriji in praksi. Raven vrednotenja: - Obvlada znanje invencijsko-inovacijskih procesov, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih drugih pristopov. Raven uporabe: Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompliciranih, kompleksnih in nepredvidljivih situacijah. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven dela v skupini: - Obvlada delo s skupino kot vodja ali kot član. Zna pojasniti naloge in ustrezno uporabiti sposobnosti članov skupine. Obvlada pogajanje in konflikte z ustrezno mero samozavesti. Raven uporabe učnih pripomočkov: - Obvlada uporabo celotne palete učnih pripomočkov. Raven samovrednotenja: - Zna ovrednotiti svoje delovanje in delovanje drugih z ciljem izboljšanja delovanja. Raven managementa informacij - Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. Raven avtonomnosti: - Znanje osvaja samostojno in samokritično. Zna usmerjati učni proces pri drugih, pri sebi zna razbrati področja, na katerih bi se moral še razvijati. Raven reševanja problemov: Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: Raven uporabe veščin: - Obvlada delovanje v kompliciranih, kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse. Raven samostojnosti v uporabi veščin: - Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. Reven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik: - Obvlada znanje stroke, deluje tekoče (uglajeno), natančno in učinkovito. Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja s pomočjo razprave AV predstavitve obravnava študijskih primerov aktivno skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah 20  
Seminar 40  
Pisni izpit ali 2 pisna testa 40  
Opombe
Z opravljenim vmesnim preizkusom znanja lahko študent nadomesti 50% pisnega izpita. Za pozitivno oceno izpita morajo biti odgovori na vsaj tri od štirih vprašanj ocenjeni pozitivno.  
[EOP]