EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 POSLOVNE INFORMACIJSKE REŠITVE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M747

Šifra učne enote    M747 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 2 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 2 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 2 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 2 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 2 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 2 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 2 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 2 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
izr. prof. dr. STERNAD ZABUKOVŠEK SIMONA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Predmet tvorijo naslednje teme: modeli vplivov informacijskih sistemov na poslovno uspešnost (strateški informacijski sistemi), informacijska prenova poslovnih procesov, metode informacijskega prenavljanja informacijskih procesov, modeli poslovnih informacijskih rešitev domačih in tujih ponudnikov poslovnih informacijskih rešitev, proces izbire rešitve, metode uvajanja rešitev v podjetje, vzdrževanje in aktivnosti po uvedbi, razvojni trendi poslovnih informacijskih rešitev. 
Temeljni literatura in viri
1. Bradford, M.: Modern ERP: Select, Implement & Use Today's Advanced Business Systems, lulu.com,2009 2. Motiwalla, Thompson: Enterprise Systems for Management: International Edition, Pearson Higher Education, 2009  
Cilji
Cilj predmeta je podrobnejša seznanitev študentov z vplivi informatike na uspešnost poslovanja in njihovo usposabljanje za delo s celovitimi informacijskimi rešitvami. Predmet je usmerjen v paradigmo in modele strateških informacijskih sistemov, v informacijsko prenovo poslovnih procesov (vsebinski in metodološki vidik) in v paradigmo in modele poslovni informacijskih rešitev s predstavitvijo najpogosteje uporabljenih poslovnih informacijskih rešitev ter v metode uvajanja tovrstnih rešitev v podjetja. V delu, ki je namenjen usposabljanju študentov za delo, pa je predmet usmerjen v podrobnejše analiziranje in redesign poslovnih procesov in pripravo projekta izbire poslovne informacijske rešitve in uvedbe le te. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: zmožnost uporabe znanja v praksi; zmožnost generiranja novih idej; sposobnost delovanja v interdisciplinarni skupini  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti Raven znanja: - Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju poslovnih informacijskih rešitev in njihovem uvajanju. Pri delu je sposoben uporabe specifičnih teorij in modelov poslovnih informacijskih rešitev in raziskav na tem področju (razume znanstvene članke in jih zna uporabiti). Raven etike: - Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. Raven metodološkega znanja na ravni predmeta/področja: Pozna in razume širok nabor metod/tehnik uporabnih za raziskovanje, razvijanje in uvajanje poslovnih informacijskih rešitev.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize: - Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize poslovnih informacijskih rešitev. Raven sinteze: - Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika poslovnih informacijskih rešitev in prakse. Raven vrednotenja: - Obvlada znanje koncipiranja in uvajanja poslovnih informacijskih rešitev, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih (alternativnih) pristopov. Raven uporabe: Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah na področju poslovnih informacijskih rešitev. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven dela v skupini: - Obvlada delo s skupino kot vodja ali kot član. Zna pojasniti naloga in ustrezno uporabiti zmožnosti članov skupine. Obvlada pogajanje in konflikte z ustrezno mero samozavesti. Raven uporabe učnih pripomočkov: - Obvlada uporabo celotne palete učnih pripomočkov. Raven samovrednotenja: - Zna ovrednotiti svoje delovanje in delovanje drugih z ciljem izboljšanja delovanja. Raven managementa informacij - Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. Raven avtonomnosti: - Znanje osvaja samostojno in samokritično. Zna usmerjati učni proces pri drugih, pri sebi zna razbrati področja, na katerih bi se moral še razvijati. Raven reševanja problemov: Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: Raven uporabe veščin: - Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse z uporabo metode Microsoft Sure Step. Raven samostojnosti v uporabi veščin: - Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. Reven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik: - Obvlada znanje stroke, deluje tekoče (uglajeno), natančno in učinkovito. Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, analiza primerov, diskusija 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 40  
Seminarska naloga 40  
Kolokvij 20  
Opombe
pisni izpit seminarska naloga kolokvij v računalniški učilnici Vsa delna preverjanja morajo biti pozitivna.  
[EOP]