EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 MAKROEKONOMIJA II 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M748

Šifra učne enote    M748 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 1 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 1 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 1 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 1 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 1 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 1 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 1 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 1 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 1 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 1 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
red. prof. dr. STRAŠEK SEBASTJAN
red. prof. ddr. JAGRIČ TIMOTEJ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Makroekonomska teorija 1. Glavni makroekonomski koncepti 2. Vpliv konceptov na ekonomsko politiko 3. Nekateri analitični postopki Makroekonomija odprtega gospodarstva 1. Plačilna bilanca 2. Tečaj in koncepti tečaja 3. Vpliv tečaja in policy – mix na plačilno bilanco 4. Vpliv ekonomske politike na plačilno bilanco 5. Finančni trgi in realni sektor 6. Hipoteza učinkovitega trga 7. Vedenjske finance Ekonomska politika 1. Ekonomska politika kot politični proces 2. Cilji, nosilci in instrumenti ekonomske politike 3. Politika trga dela 4. Učinkovitost ekonomske politike 5. Možni negativni učinki ekonomske politike 6. Posebni vidiki ekonomske politike 
Temeljni literatura in viri
A.Abel, B. Bernanke in D.D. Croushore, 2017. Macroeconomics, 9th Edition, Person Education Limited (ali od 5. izdaje naprej). 
Cilji
Cilj predmeta je, da ob začetku podiplomskega študija študentje s poslovno usmeritvijo na dodiplomskem študiju spoznajo koncepte, ki so predmet napredne makroekonomije (advanced macroeconomics) 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: Raven znanja: - Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju makroekonomije in med sorodnimi področji. Pri delu je sposoben uporabe specifičnih teorij s področja analize makroekonomskega ravnovesja in raziskav na tem področju razume znanstvene članke in jih zna uporabiti. Raven etike: - Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. Raven metodološkega znanja na ravni predmeta/področja: - Pozna in razume širok nabor metod/tehnik uporabnih za svoje delo (analiza makroekonomskega ravnovesja, analiza učinkovitosti ekonomske politike).  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize: - Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize v zahtevnejših publikacijah s področja makroekonomije. Raven sinteze: - Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika (makroekonomije/ekonomske politike) in prakse. Raven vrednotenja: - Obvlada znanje o medsebojnem učinkovanju makroekonomskih kategorij, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih (alternativnih) pristopov. Raven uporabe: - Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven dela v skupini: - Obvlada delo s skupino kot vodja ali kot član. Zna pojasniti naloga in ustrezno uporabiti zmožnosti članov skupine. Obvlada pogajanje in konflikte z ustrezno mero samozavesti. Raven uporabe učnih pripomočkov: - Obvlada uporabo celotne palete učnih pripomočkov. Raven samovrednotenja: - Zna ovrednotiti svoje delovanje in delovanje drugih z ciljem izboljšanja delovanja. Raven managementa informacij - Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. Raven avtonomnosti: - Znanje osvaja samostojno in samokritično. Zna usmerjati učni proces pri drugih, pri sebi zna razbrati področja, na katerih bi se moral še razvijati. Raven reševanja problemov: - Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: Raven uporabe veščin: - Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse. Raven samostojnosti v uporabi veščin: - Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. Reven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik: - Obvlada znanje stroke, deluje tekoče (uglajeno), natančno in učinkovito. Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, študije primerov, priprava seminarskega dela. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 80  
Seminarsko delo 20  
Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): Seminarsko delo Pisni izpit ali 2 x delni izpit med semestrom  
[EOP]