EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 MAKROEKONOMIJA II 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M748

Šifra učne enote    M748 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 1 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 1 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 1 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 1 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 1 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 1 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 1 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 1 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 1 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 1 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
red. prof. dr. STRAŠEK SEBASTJAN
red. prof. ddr. JAGRIČ TIMOTEJ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Glavni makroekonomski koncepti 2. Merjenje makroekonomskih kazalnikov in poslovnih ciklov 3. Mikroekonomski principi kot osnova makroekonomskih modelov 4. Makroekonomski modeli 5. Modeli brezposelnosti 6. Varčevanje, investicije in proračunski primanjkljaj 7. 8. Inflacija: Phillipsova krivulja, neofišerizem in neokeynesianski model racionalnih pričakovanjProizvodnja, investicije in tekoči račun plačilne bilance 9. Denar in denarna politika v odprtem gospodarstvu 
Temeljni literatura in viri
Williamson, S. D. 2018. Macroeconomics. 6th Global Edition. Pearson. A.Abel, B. Bernanke in D.D. Croushore, 2017. Macroeconomics, 9th Edition, Person Education Limited (ali od 5. izdaje naprej).  
Cilji
Cilj predmeta je, da ob začetku podiplomskega študija študentje s poslovno usmeritvijo na dodiplomskem študiju spoznajo koncepte, ki so predmet napredne makroekonomije (advanced macroeconomics) 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: Raven znanja: Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju makroekonomije in med sorodnimi področji. Pri delu je sposoben uporabe specifičnih teorij s področja analize makroekonomskega ravnovesja in raziskav. Raven metodološkega znanja:: - Pozna in razume širok nabor metod/tehnik uporabnih za svoje delo (analiza makroekonomskega ravnovesja, analiza učinkovitosti ekonomske politike, mikroekonomski principi za razvoj makroekonomskih modelov). Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize: - Zna kritično analizirati kompleksna, in nasprotujoča si področja makroekonomije ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize v zahtevnejših publikacijah s področja makroekonomije. Raven sinteze: - Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika (makroekonomije/ekonomske politike) in prakse. Raven vrednotenja: - Obvlada znanje o medsebojnem učinkovanju makroekonomskih kategorij, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih (alternativnih) pristopov. Raven uporabe: - Razume makroekonomske modele in jih zna uporabiti v samostojni analizi. Razume makroekonomske znanstvene članke in jih zna uporabiti. -  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti - . Raven managementa informacij - Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. Raven avtonomnosti: - Znanje osvaja samostojno in samokritično. Zna usmerjati učni proces pri drugih, pri sebi zna razbrati področja, na katerih bi se moral še razvijati. Raven reševanja problemov: - Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, študije primerov, priprava seminarskega dela. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit ali kolokvij 80  
Seminarska naloga 20  
Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): Seminarsko delo Pisni izpit ali 2 delna izpita med semestrom ALI Pisni izpit ali 2 delna izpita med semestrom  
[EOP]