EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 MARKETINŠKI INFORMACIJSKI SISTEM 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M751

Šifra učne enote    M751 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 2 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 2 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 2 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 2 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 2 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 2 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 2 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 2 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Samostojno delo študenta 270

Nosilci
izr. prof. dr. MILFELNER BORUT

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Pisni izpit je mogoče opraviti in nadomestiti med letom z dvema uspešno opravljenima testoma.  
Temeljni literatura in viri
1. Kotler, P., Keller, K.L. (2012). Marketing management. New York: Prentice Hall. (poglavje 3, str. 66 – 92) 2. Solomon, M.R., Marshall, G.W., Stuart, E.W. (2012). Marketing : Real People, Real Choices. New York: Prentice Hall. (poglavje 4, str. 100-127) Dodatna (neobvezna) študijska literatura: 3. Van&Werner; Mayros, D. Michael. (1992). Marketing Information Systems; Chilton Book. Co.  
Cilji
Cilji predmeta Marketinški informacijski sistem so predvsem: - prikazati pomen tržnih informacij pri poslovnem odločanju - seznaniti študente z vsebinskimi in organizacijskimi vidiki funkcioniranja MIS  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje Raven znanja: Predmet ima sistematična in za podiplomsko raven ustrezna znanja. Zato je študent pri delu sposoben uporabiti različne temeljne in specifične teorije odločanja, s tem v povezavi pa tudi uporabo ustreznih tržnih informacij. Raven etike: Študent se zaveda etičnih dilem pri pridobivanju in uporabi tržnih informacij ter proaktiven pristop pri poslovnem odločanju. Raven metodološkega znanja na ravni predmeta: Študent spozna in razume uporabo kvalitativnih in tudi kvantitativnih metod pri pridobivanju predvsem tržnih podatkov in informacij.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/intelektualne veščine Raven analize: Zna kritično analizirati tako enostavne kot tudi sestavljene primarne in sekundarne vire podatkov in informacij in jih tudi uporabiti. Raven sinteze: Zna kritično sintetizirati predvsem tržne informacije in vidi smiselnost njihove uporabe pri praktičnem delu. Raven vrednotenja: Obvlada metodološka znanja, ki mu pomagajo pri kritični presoji pridobivanja primarnih in sekundarnih podatkov ter pri uporabi informacij v praksi. Raven uporabe: Izkazuje samostojnost in izvirnost pri reševanju poslovnih problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na ustrezni strokovni ravni in zna sprejemati poslovne odločitve. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven dela v skupini: Skupinsko delo obvlada tako kot član, ali pa kot vodja skupine. Obvlada pojave konfliktov in pogajanj za njihovo rešitev. Raven uporabe učnih pripomočkov: Obvlada uporabo učnih pripomočkov, vezanih na ta predmet. Raven samovrednotenja: Zna ovrednotiti svoje delo in delo sodelavcev z namenom izboljšati obstoječo situacijo. Raven managementa informacij: Obvladuje načrtovanje, izvajanje in nadzor naloge, ki izvirajo iz poslovnega procesa. Raven avtonomnosti: Znanje osvaja samostojno in samokritično. Zna usmerjati poslovni proces, ki mu je zaupan in to na področju, ki ga obravnava MIS. Raven reševanja problemov: Obvlada pristope, potrebne za nadaljevanje začetih poslovnih akcij in pri tem zna uporabiti tudi znanje drugih. Praktične veščine: Raven uporabe veščin: Obvlada delovanje v primerih nepredvidljivih in sočasno kompleksnih okoliščinah po principih dobre prakse. Ravne samostojnosti v uporabi veščin: Samostojno in odgovorno izvaja opravila in jih samoiniciativno tudi zaključuje. Raven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik: Obvlada aktualno znanje stroke in ga tekoče aplicira. Zna uporabiti veščine in tudi razviti nove, prilagojene novim okoliščinam.  
Metode poučevanja in učenja
klasična predavanja; obravnava študijskih primerov; aktivno skupinsko delo.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminar 40  
Pisni izpit 60  
Opombe
Pisni izpit je mogoče opraviti in nadomestiti med letom z dvema uspešno opravljenima kolokvijema. Pogoj za pristop na kolokvij je 70% prisotnost pri predavanjih  
[EOP]