EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 MEDNARODNO PODJETNIŠTVO 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M758

Šifra učne enote    M758 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 2 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 2 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 2 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 2 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 2 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 2 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 2 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 2 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
red. prof. dr. REBERNIK MIROSLAV

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Mednarodno podjetništvo 2. Vitko podjetništvo in globalni poslovni model 3. Odkritje in razvoj kupcev 4. Globalizacija in mednarodno okolje 5. Kulturne dimenzije 6. Vstopanje na mednarodne trge 7. Upravljanje globalnega podjetja 8. Mednarodno notranje podjetništvo 9. Študija primerov 
Temeljni literatura in viri
Obvezna literatura: 1. Penn, J., Wihbey, J. (2015): Uber, Airbnb and Consequences of the Sharing Economy: Research Roundup. Global Policy. http://www.globalpolicyjournal.com/blog/14/04/2015/uber-airbnb-and-consequences-sharing-economy-research-roundup 2. Tominc, P., Rebernik, M., Bradač Hojnik, B., Širec, K. 2015. Danube region entrepreneurship observatory : diversity and potential. Harlow [etc.]: Pearson Education. 3. Etemad, Hamid (2004): »Internationalization of Small and Medium-sized Enterprises: A Grounded Theoretical framework and an Overview«. Canadian Journal of Administrative Sciences, 21 (1): 1-21. 4. Hisrich, Robert D. (2010): International entrepreneurship: starting, developing, and managing a global venture. Thousand Oaks [etc.]: Sage. (1., 3. in 9. poglavje) 5. Oviatt, B., McDougall, P. (2005): »Toward a theory of international new ventures«. Journal of International Business Studies, Volume 36, Number 1, pp. 29-41(13). 6. Blank, S. (2013): “Why the Lean Startup Changes Everything“, Harvard Business Review, May 2013. https://archive.harvardbusiness.org/cla/web/pl/product.seam?c=29512&i=29514&cs=72931baa3b05f76aca8090b33db139b0 7. Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012): Business model generation. http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/businessmodelgeneration_preview.pdf pages 14 – 44. 8. Schweizer, R., Vahlne, J., Johanson, J. (2010): »Internationalization as an entrepreneurial process«. Journal of International Entrepreneurship, 8:343–370 9. Global Entrepreneurship Monitor Reports (www.gemconsortium.org). Viri za izdelavo seminarskih nalog: Vire za izdelavo seminarskih nalog najdejo študenti sami glede na konkretno izbrane probleme, ki jih obravnavajo v nalogah.  
Cilji
Cilj predmeta je podati veščine in znanja, ki so potrebna za razvijanje globalnega posla. Študenti razpoznajo dejavnike uspeha v ustvarjanju novega globalnega podjema ter razumejo ključne značilnosti mednarodnega podjetništva in razlike v podjetniških kulturah v različnih delih sveta. Študenti bodo razvili kompetenco samostojnega proučevanja posovnih priložnosti v mednarodnem okolju.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Raven znanja: • Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju mednarodnega podjetništva in njegove povezanosti s stvarnimi problemi v podjetju. • Pri delu je sposoben uporabiti spoznanja različnih teorij, ki pojasnjujejo procese internacionalizacije • Razume raziskave na tem področju in jih zna uporabiti na konkretnem problemu. Raven etike: • Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. Raven metodološkega znanja na ravni predmeta/področja: • Razume in zna uporabiti temeljne metode presoje podjetniških priložnosti v mednarodnem poslovnem okolju.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize: • Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita in nasprotujoča si področja teorij internacionalizacij ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize. Raven sinteze: • Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika različnih teorij podjetništva Raven vrednotenja: • Pozna procese in teorije internacionalizacije, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov. Raven uporabe: • Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. • Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven dela v skupini: • Zna sodelovati v skupini kot vodja ali član in uporabiti zmožnosti članov skupine. Raven uporabe učnih pripomočkov: • Obvlada uporabo celotne palete učnih pripomočkov. Raven managementa informacij • Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. Raven avtonomnosti: • Znanje osvaja samostojno in samokritično. Raven komunciranja: • Se lahko samozavestno vključuje v strokovne razprave s področja mednarodnega podjetništva in strokovno komuniciranje z drugimi Raven reševanja problemov: • Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: Raven uporabe veščin: • Obvlada raziskovanje namenske literature za rešitev zadanega problemskega sklopa in zna najti potrebne vire za rešitev problema. Raven samostojnosti v uporabi veščin: • Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. Reven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik: • Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.  
Metode poučevanja in učenja
" klasična predavanja " gostujoči predavatelji " obravnava študijskih primerov " aktivno skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Sodelovanje na predavanjih 30  
Seminarska naloga 30  
Pisni izpit 40  
[EOP]