EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 METODE RAZISKOVANJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M759

Šifra učne enote    M759 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 1 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 1 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 1 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 1 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 1 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 1 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 1 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 1 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 1 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 1 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Laboratorijske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 240

Nosilci
red. prof. dr. TOMINC POLONA
red. prof. dr. MUMEL DAMIJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
" Pozitivistični in fenomenološki pristop v raziskovanju " Oblikovanje problema raziskave " Oblikovanje načrta raziskave " Oblikovanje instrumenta za zbiranje podatkov " Izbira vzorca " Oblikovanje predloga raziskave " Zbiranje podatkov " Pregled in prikaz metod za obdelavo podatkov oziroma reševanje optimizacijskih modelov " Obdelava podatkov " Interpretacija dobljenih rezultatov in pisanje poročila o raziskavi " Uporaba rezultatov raziskovanja v poslovnem odločanju  
Temeljni literatura in viri
Temeljna literatura 1. Kumar R., 2014. Research methodology: a step-by-step guide for beginners. SAGE, London. 2. Tominc,P., Čančer V., Rožman, M. (2018), Metode raziskovanja: Zbirka nalog, EPF Maribor. Dodatna literatura 1. Hart C., 1998. Doing a literature review. SAGE, London. 2. Sounders, M., Lewis, P., Thomhill, A. (2016), Research methods for business students, Harlow (Essex): Pearson.  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: ? Sistematično nadgradijo teoretično in metodološko znanje o raziskovalni metodologiji. ? Se usposobijo uporabljati teoretično znanje pri proučevanju kompleksnih družbenih in podjetniških problemov. ? Kritično uporabljajo kvalitativni in kvantitativni pristop pri proučevanju kompleksnih družbenih in podjetniških problemov. ? Izvajajo kritično presojo, ki temelji na trdnih teoretičnih osnovah.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Ob zaključku predmeta študenti: ? Imajo poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju raziskovalne metodologije. Pri delu so sposobni uporabiti različne metode in ustrezne računalniške programe pri obdelavi podatkov. ? Se zavedajo etičnih dilem in obvladajo proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. ? Poznajo in znajo uporabljati širok nabor metod pri izvedbi raziskovalnega procesa, in sicer: Vzorčenje; univariatne metode (parametrični in neprametrični test preverjanja značilnih razlik med dvema ali več povprečnimi vrednostmi); multivariatne metode (regresijska analiza, diskriminantna analiza, faktorska analiza, cluster analiza).  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine: Študenti: ? Znajo kritično analizirati kompleksna ali nasprotujoča si področja znanja ter znajo razumljivo pojasnite rezultate kritične analize. ? Znajo kritično sintetizirati informacije in vidijo uporabno vrednost znanja s področja raziskovalne metodologije. ? Obvladajo znanje raziskovalne metodologije, kar jim omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov ter znajo utemeljiti ustreznost izbora med različnimi (alternativnih) pristopi. ? Izkazujejo samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. So samostojni pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: ? Obvladajo delo s skupino kot vodje ali kot člani. Znajo pojasniti naloge in ustrezno uporabiti zmožnosti članov skupine. Obvladajo pogajanje in konflikte z ustrezno mero samozavesti. ? Obvladajo uporabo celotne palete učnih pripomočkov. ? Znajo ovrednotiti svoje delovanje in delovanje drugih s ciljem izboljšanja delovanja. ? Obvladajo izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. ? Znanje osvajajo samostojno in samokritično. Znajo usmerjati učni proces pri drugih ter se zavedajo področij, na katerih bi se morali še razvijati. ? Obvladajo samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Znajo uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: Študenti: ? Obvladajo delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse. ? Izkazujejo iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. ? Obvladajo znanje stroke, delujejo tekoče (uglajeno), natančno in učinkovito.  
Metode poučevanja in učenja
" Interaktivna predavanja, " obravnava študijskih primerov, " laboratorijeske vaje, " aktivno skupinsko delo.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit ali 2 pisna testa 60  
Seminarska naloga 40  
Opombe
Študent pridobi pozitivno oceno pri predmetu, če na pisnem izpitu zbere vsaj 33 točk (56% vseh možnih točk pisnega izpita) ter hkrati skupaj s točkami pri seminarski nalogi zbere skupno vsaj 56 točk. Študent lahko pisni izpit nadomesti z dvema testoma med semestrom 
[EOP]