EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 ORGANIZACIJSKA TEORIJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M763

Šifra učne enote    M763 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 2 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 2 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 2 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 2 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 2 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 2 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 1 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 1 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
red. prof. dr. POTOČAN VOJKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Temeljna področja obravnave predmeta so naslednja: 1 Organizacije in organizacijska teorija 1.1 Kaj je organizacija 1.2 Razvoj organizacijske teorije 1.3 Vloga organizacijske teorije v sodobni družbi 2 Oblikovanje strukture organizacije 2.1 Izhodišča za oblikovanje organizacijske strukture 2.2 Dejavniki organizacijske strukture 2.3 Sistem organizacije 2.4 Metodologija oblikovanja organizacije 3 Procesna usmerjena organizacije 3.1 Socialna organizacija procesa 3.2 Plani in postopki v procesu 3.3 Procesni potek (workflow) 3.4 Sinergia, kot cilj procesnega oblikovanja 4 Organizacija procesov 4.1 Dinamika procesov 4.2 Management sprememb 4.3 Nove rešitve za organiziranje procesov 4.4 Oblikovanja in implementacija sprememb 5 Primeri dobre organiziranosti sodobnih organizacij  
Temeljni literatura in viri
Osnovna literatura / Essential sources: Izbrana poglavja iz/Some Chapters from: Mullins, L. (2007): Management and Organisational Behavour. Prentice Hall, Harlow Izbrana poglavja iz/Some chapters from: Daft, R. (2013). Organization Theory and Design. South-Western College Publishing, Mason Dodatna literature / Additional sources: Daft, R. (2004): Business Organisation. South-Western College Publishing, Mason Izbrana poglavja iz/Some Chapters from: Daft, R. (2007): Understanding the theory and design of Organizations. South-Western College Publishing, Thomson, Mason (OH). A list of additional study materials (published studies, journals, etc.) will be distributed when the module begins.  
Cilji
Osnovni namen predmeta je seznaniti študente s temeljnimi značilnostmi organizacijske teorije tj. značilnostmi struktur in procesov organizacij v sodobnih pogojih delovanja. Temeljni cilji predmeta so obravnava: sodobnih organizacijskih teorij, trendov organiziranosti v globalnem okolju, dejavnikov sistema organizacije, strukturiranja sodobnih organizacij, procesov organizacije ter managementa dinamičnih procesov organizacije. Predmet Organizacijska teorija obravnava znanja potrebna za delo specialistov na področju poslovnih ekonomskih ved in to predvsem znanja o novih oblikah organiziranosti in procesno usmerjenem delovanju organizacija. Z vidika predmetnika je predmet Organizacijska teorija mogoče opredeliti kot nadgradnjo predmetov organizacije, managementa in poslovanja na dodiplomskem študiju ter osnovo za nadaljnji samostojni študij študentov na področju organizacije poslovanja. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Komunikacijske spretnosti, spretnost za uporabo teoretičnega znanja v praksi, spretnost kreativnega raziskovanja realnosti, sposobnost za praktično uporabo znanja, sposobnost sistemskega razmišljanja.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Raven znanja Ob zaključku predmeta bodo udeleženci: - Pridobili splošno znanje o temeljnih organizacijskih konceptih, - Pridobili specifično znanje o uporabi organizacijskih konceptov v različnih organizacijskih sistemih, - Razvili sposobnost za uporabo organizacijskih konceptov v različnih organizacijskih sistemih, - Razvili sposobnost razumevanja organizacije z managementskega vidika - Razvili sposobnost za uporabo splošnega in specifičnega znanja o organizaciji v prakso, - Razvili sposobnost za obravnavo praktičnih problemov v sodobnih organizacijskih sistemih Raven etike - Se zavedajo lastne etične in profesionalne odgovornosti na področju organizacijske teorije. - Razvijajo zmožnost kritičnega etičnega razmišljanja o organizacijski teoriji. - Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev dilem organizacijske teorije v sodelovanju z drugimi.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize - Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize. Raven sinteze - Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika (predmeta/discipline) in prakse. Raven vrednotenja - Obvlada znanje (specifičnega področja, ki ga navedemo), kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih (alternativnih) pristopov. Raven uporabe: Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven dela v skupini - Obvlada delo s skupino kot vodja ali kot član. Zna pojasniti naloga in ustrezno uporabiti zmožnosti članov skupine. Obvlada pogajanje in konflikte z ustrezno mero samozavesti. Raven uporabe učnih pripomočkov - Obvlada uporabo celotne palete učnih pripomočkov. Raven samovrednotenja - Zna ovrednotiti svoje delovanje in delovanje drugih z ciljem izboljšanja delovanja. Raven managementa informacij - Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. Raven avtonomnosti - Znanje osvaja samostojno in samokritično. Zna usmerjati učni proces pri drugih, pri sebi zna razbrati področja, na katerih bi se moral še razvijati. Raven reševanja problemov: - Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine Raven uporabe veščin - Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse. Raven samostojnosti v uporabi veščin - Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. Reven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik - Obvlada znanje stroke, deluje tekoče (uglajeno), natančno in učinkovito. Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.  
Metode poučevanja in učenja
Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja, kot so: predavanja, diskusijske skupine, predstavite del, video predstavitve in filmi, primeri iz prakse, predstavitve študentov in samostojni študij študentov.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 50  
Seminarska naloga 30  
Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah 20  
Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) 20% - Aktivno delo na predavanjih in vajah 30% - Seminarska naloga 50% - Končni pisni izpit  
[EOP]